ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
คำค้น : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- ไทย -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐนิภา คุปรัตน์ , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยดำเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอนหลักที่สำคัญ ได้แก่ (1) การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การสร้างเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การ และ (3) การประเมินคุณภาพของเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และเทคโนโลยี (2) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเทคโนโลยี (3) กระบวนการ ประกอบด้วย พันธกิจและกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ การปฏิบัติหน้าที่ทางการจัดการ (การจัดการบุคลากร และการจัดการการเงินและงบประมาณ) ระบบปฏิบัติการ (ระบบการควบคุม ระบบการให้รางวัล และระบบข้อมูลสารสนเทศ) บรรยากาศในการทำงาน ข้อกำหนดของงาน การจูงใจ และความต้องการและค่านิยมของบุคคล (4) ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คุณภาพและความพึงพอใจ และ (5) การรายงานข้อมูลป้อนกลับ 2. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) องค์ประกอบหลัก 25 องค์ประกอบ (2) องค์ประกอบย่อย 61 องค์ประกอบ (3) ตัวชี้วัด 243 ตัวชี้วัด (4) เกณฑ์การตรวจวินิจฉัย 3 ระดับ และ (5) ระดับความต้องการมีการพัฒนาองค์การ 3 ระดับ 3. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นมีความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างในระดับสูง เหมาะสมกับบริบทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และมีคุณภาพในระดับสูงสำหรับการนำไปใช้ตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ . (2550). การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ . 2550. "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ . "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ . การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยองค์การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.