ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
นักวิจัย : สรรชัย หนองตรุด
คำค้น : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วชิราพร อัจฉริยโกศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน 2) นำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 ท่าน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือผู้เชี่ยวชาญด้านโทรทัศน์การศึกษาจำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านพฤติกรรมวัยรุ่น จำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แบบประเมินรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษารื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ 2) แบบรับรองรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษารื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าถวามถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. เนื้อหาสาระเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนที่เหมาะสมต่อการนำเสนอในรายการโทรทัศนการศึกษาสามารถนำเสนอได้ทั้ง 7 หัวข้อตามหลักสูตร คือ พัฒนาการทางเพศ (Sexual Development) สุขอนามัยทางเพศ (Sexual Health) สัมพันธภาพ (Relationships) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behaviors) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) บทบาททางเพศ (Gender Roles) 2. รูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน ประกอบด้วยด้านต่างๆ 7 ด้านคือ 2.1 ประเภทรายการโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่นำเสนอ โดยประเภทรายการที่เหมาะสมมากที่สุด คือ รายการประเภท ละคร การ์ตูน สารคดี และอภิปราย ตามลำดับ 2.2 การนำเสนอรายการ รายการสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างชัดเจนแก่กลุ่มเป้าหมาย ควรสร้างบรรยากาศสบายๆ แก่ผู้ชม สร้างการจูงใจให้ปฏิบัติตาม และชี้ความเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเพศศึกษาอย่างเข้าใจ 2.3 การนำเสนอเนื้อหา นำเสนอสาระเรื่องเพศศึกษาทั้งในทางบวกและลบ ชี้ทั้งผลดีและผลไม่ดีที่จะเกิดตามมา มีความน่าเชื่อถือทางด้านเนื้อหา มีการนำเสนอเนื้อหา 1 ประเด็นหลักต่อการออกอากาศ 1 ตอน 2.4 เทคนิคการนำเสนอ นำเสนอส่วนสำคัญของเรื่องให้เด่นชัดด้วยภาพ เสียง หรือ ตัวอักษรประกอบ กราฟิกที่โดดเด่น นำเสนอส่วนสำคัญของเรื่องให้เด่นชัดด้วยเสียงประกอบ 2.5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย รายการควรเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านรายการ ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ และ จัดกิจกรรมตามมาหลังจากออกอากาศ 2.6 พิธีกรรายการ เป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศศึกษา อยู่ในวัยเดียวกับกลุ่มผู้ชมคือวัยรุ่น พิธีกรรายการไม่จำเป็นต้องเป็นดารานักร้องที่มีชื่อเสียง หรือคนดัง 2.7 ด้านความยาวในการนำเสนอรายการ คือ 30 นาที ส่วนช่วงเวลาในการนำเสนอรายการ คือ 18.00น.- 22.00น. สำหรับการจัดเรตติ้งรายการ ควรจัดอยู่ในประเภทรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

บรรณานุกรม :
สรรชัย หนองตรุด . (2550). การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรชัย หนองตรุด . 2550. "การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรรชัย หนองตรุด . "การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สรรชัย หนองตรุด . การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.