ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : โสภาค เจริญสุข
คำค้น : การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- นักศึกษามหาบัณฑิต -- วินัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิดานันท์ มลิทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งปัจจัยเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพทั่วไปของผู้เรียน, สภาพแวดล้อมของสื่อและสถานศึกษา และปัจจัยภายใน ได้แก่ ทัศนคติต่อความมีวินัย, นิสัยการเรียน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, ความเชื่ออำนาจในตน และทัศนคติต่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนจบในภาควิชาการอย่างน้อยร้อยละ 50 และกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งถือตามเกณฑ์พัฒนาการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของ Kohlberg ถือว่ามีพัฒนาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรม คงที่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย แบบวัดทัศนคติต่อความมีวินัย, แบบวัดนิสัยการเรียน, แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, แบบวัดความเชื่ออำนาจในตน, แบบวัดทัศนคติต่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และแบบวัดความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สถิติค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ไคแสควร์ (Pearson Chi-Square) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยภายนอก ด้านสภาพทั่วไปของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1.1 ปัจจัยด้านความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งมีระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.01 1.2 ปัจจัยด้านสื่อ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 1.3 ปัจจัยด้านการวางแผนในการเรียน มีระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.05 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกด้านอื่น 8 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเพศ, อายุ, จำนวนวิชาที่เคยเรียนออนไลน์, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ประสบการณ์ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์, การมีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน และเวลาที่ใช้ในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 2. ปัจจัยภายใน ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 2.1 ทัศนคติต่อพฤติกรรมความมีวินัยส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.01 2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.01 2.3 นิสัยในการเรียนส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.01 อย่างไรก็ตาม ทัศนคติที่มีต่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และความเชื่อในอำนาจตนเอง ไม่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เรียนให้ความสำคัญในเรื่องของความมีวินัยเป็นอันดับต้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการงาน และการเรียน, ในด้านนิสัยการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้ทำงานเป็นระบบ ขั้นตอน ,ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้เรียนมีแรงจูงใจในเรื่องของความภาคภูมิใจที่ได้จบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อ และเป็นผลให้สังคมยอมรับในความสามารถของผู้เรียน, ด้านทัศนคติต่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในด้านของการเปิดโอกาสทางการศึกษา และลดค่าใช้จ่าย และด้านความเชื่อในอำนาจตนเอง ผู้เรียนเห็นว่า เป็นการไม่เกินความสามารถของผู้เรียนที่จะเรียนให้จบตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้

บรรณานุกรม :
โสภาค เจริญสุข . (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภาค เจริญสุข . 2550. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภาค เจริญสุข . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
โสภาค เจริญสุข . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.