ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น
นักวิจัย : กิติเทพ เลขะวิพัฒน์
คำค้น : การรวมตะกอน , เกรเดียนต์ , การตกตะกอน (เคมี) , น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- การกรอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745669431 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

กระบวนการโดแอกูเลชั่น เป็นกระบวนการย่อยที่สำคัญมาก ในการกำจัดความขุ่นออกจากน้ำ โดยทำงานร่วมกับกระบวนการตกตะกอนและการกรอง ในระบบผลิตน้ำประปา ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการโดแอกูเลชั่น ได้แก่ พีเอชสุดท้าย ความขุ่นเริ่มต้น ปริมาณสารส้ม และความเร็วแกรเดียนตผลการวิจัยนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาผลของความเร็วแกรเดียนต์ ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่นโดยใช้อุปกรณ์เบล็นเดอร์ ซึ่งสามารถสร้างค่า G ได้ตั้งแต่ 500 (〖วท)〗^(-1) ถึง 5000( 〖วท)〗^(-1) และอุปกรณ์จาร์เทสท์ การทดลองใช้ปริมาณสารส้ม 2.5-50 มก/ล. น้ำขุ่นสังเคราะห เตรียมจากผลดินคาโอลิน และน้ำประปาจากการประปานครหลวง มีความขุ่น 3 ระดับ ได้แก่ 20,100 และ 500 NTU และพีเอชสุดท้าย 4-9 การทดลองแต่ละชุด กำหนดให้ความขุ่นเริ่มต้น เวลากักน้ำ และพีเอชสุดท้าย เป็นตัวแปรคงที่ โดยแปรเปลี่ยนปริมาณสารส้มในช่วงที่กำหนด ภายใต้ค่า G หนึ่ง ๆ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประเภทและขอบเขตของกลไกโคแอกูเลชั่น มีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยปริมาณสารส้ม และพีเอชสุดท้าย ส่วนค่าความขุ่นเริ่มต้น ไม่มีอิทธิพลที่เด่นชัด เช่นเดียวกับค่า G เมื่อเปรียบเทียบผลของคค่า G ต่าง ๆ กับจาร์เทสท์ พบว่าจาร์เทสท์ ยังคงเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการโคแอกูเลชั่น

บรรณานุกรม :
กิติเทพ เลขะวิพัฒน์ . (2529). ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติเทพ เลขะวิพัฒน์ . 2529. "ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติเทพ เลขะวิพัฒน์ . "ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
กิติเทพ เลขะวิพัฒน์ . ผลของความเร็วแกรเดียนต์ในการควบคุมกลไกโคแอกูเลชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.