ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : กู้เกียรติ มานพ
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) , โรงเรียนสาขา -- การบริหาร , โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- เชียงราย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สนานจิตร สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745678333 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19823
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาการบริการโรงเรียนสาขา 2.เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขา วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนสาขาจำนวน 17 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนสาขา จำนวน 22 คน รวม 39 คน ใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสำรวจข้อมูล เป็นแบบสำรวจเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนสาขา และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ แบบสัมภาษณ์มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และสภาพทั่วไปของโรงเรียนสาขา และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขา และแบบวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขา การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าความถี่และค่าร้อยละ สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ปัญหาสำคัญดังนี้ 1.ปัญหาจากการสำรวจข้อมูล พบว่าโรงเรียนสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร ครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในชุมชนต่างเชื้อชาติ โรงเรียนสาขาทั้งหมดมีขนาดเล็กและเล็กมาก มีครูไม่ครบชั้นเรียน และส่วนใหญ่มีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 2.ปัญหาจากการสัมภาษณ์ พบว่ามีปัญหา 61 ปัญหา ปัญหาสำคัญได้แก่ ขาดแคลนสื่อการสอน ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนน้อย ไม่สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ใช้ทรัพยากรจากชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนน้อย ขาดอาคารเรียนถาวร ครูขาดขวัญกำลังใจ ครูไม่ครบชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ครูเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนน้อย ได้รับการนิเทศน้อย ขาดเอกสารหลักสูตร คู่มือครู แผนการสอน ครูได้รับการพัฒนาน้อย และเด็กขาดเรียนบ่อย 3.ปัญหาจากการวิเคราะหห์เอกสาร พบว่าปัญหาส่วนใหญ่สอดคล้องกับปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ปัญหาเพิ่มเติมที่พบคือ ปัญหาความแตกต่างระหว่างภาษาที่ครูและนักเรียนใช้อยู่ ปัญหาเด็กตกซ้ำชั้น ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2523 (การเกณฑ์เด็ก การยกเว้น การติดตาม การส่งเด็กเข้าเรียน การจำหน่ายเด็ก) ได้ยาก สถานที่คับแคบ ไม่มีบ้านพักครู และขาดแคลนน้ำ ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญหลายประการได้แก่ ครูต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ทรุกันดาร ห่างไกล ชุมชนเป็นชาวต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ประเพณี เด็กช่วยผู้ปกครองทำงาน ชุมชนขาดแคลนทรัพยากร ครูมีโอกาสเพิ่มวุฒิน้อยเนื่องจากอยู่ห่างไกล และทางการจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ ให้น้อย ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่มีโรงเรียนสาขาในสังกัดควรหาทางลดปัญหาการขาดขวัญกำลังใจของครูผู้สอนในโรงเรียนสาขาให้มากที่สุด ในการจัดสรรงบประมาณ ควรแยกงบประมาณของโรงเรียนสาขาออกต่างหากจากโรงเรียนหลัก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาห่างชาติ ควรหาวิธีการสนับสนุนให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวเขา และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน สามารถปรับหลักสูตรและวิธีการวัดผลให้เหมาะสมกับชาวเขา และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน สามารถปรับหลักสูตรและวิธีการวัดผลให้เหมาะสมกับชาวเขา และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน และใช้สื่อการเรียนสำเร็จรูปเข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนที่มีปัญหาในการเร่งคุณภาพด้านวิชาการนั้น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอและผู้บริหารโรงเรียนสาขาควรควบคุมกำกับ ติดตามให้ครูผู้สอนในโรงเรียนสาขาได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป

บรรณานุกรม :
กู้เกียรติ มานพ . (2530). ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กู้เกียรติ มานพ . 2530. "ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กู้เกียรติ มานพ . "ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
กู้เกียรติ มานพ . ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.