ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล
นักวิจัย : กุลยา ตันติผลาชีวะ
คำค้น : การทำงาน -- การประเมินผล , พยาบาลและการพยาบาล -- การสำรวจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบสำรวจประเมินผลการพยาบาลของพยาบาลที่ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยตรง ในการสร้างแบบสำรวจนี้ ผู้วิจัยได้สร้างข้อรายการลักษณะการปฏิบัติ จำนวน 72 ข้อ ในแต่ละข้อรายการจะประกอบด้วยพฤติกรรมแสดงออกที่สามารถสังเกตได้ จำนวนทั้งหมด 385 ข้อ ตามหน้าที่หลักการพยาบาล 5 หมวด คือ การดูแล การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ และการร่วมมือปฏิบัติ แล้วได้ดำเนินการสร้างแบบสำรวจเป็นขั้น ๆ ดังนี้คือ 1.ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) เครื่องมือด้วยการคัดข้อรายการของแบบสำรวจที่ผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วยนักการศึกษาพยาบาล 4 ท่าน และผู้บริหารการพยาบาล จำนวน 23 ท่าน เห็นด้วยว่าเป็นลักษณะและพฤติกรรมแสดงออกของการพยาบาลตรงกันตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปไว้ภายหลังได้มีการปรับปรุงข้อรายการของแบบสำรวจแล้ว ได้ข้อที่มีความตรงดังนี้ ข้อรายการลักษณะการปฏิบัติ 72 ข้อ พฤติกรรมแสดงออก 377 ข้อ 2.หาความตรงตามสภาพของ (Concurrent Validity) ของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนการประเมินพยาบาล จำนวน 35 คน ซึ่งประเมินโดย หัวหน้าตึก จำนวน 7 คน และผู้ประมาณค่า จำนวน 4 คนด้วยสูตรของ เพียร์สัน ได้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ความตรง 0.94 ซึ่งมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3.ตรวจสอบความเที่ยงของผู้ให้คะแนนและความเที่ยงตรงภายใน จากตัวอย่างประชากร 136 คน โดยแบ่งเป็นหัวหน้าตึก 68 คน และพยาบาลคู่ประเมิน 68 คน ตัวอย่างประชากรนี้จะปฏิบัติงานอยู่ในตึกที่ให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วย จากโรงพยาบาลทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง และโรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่ง นำคะแนนจากการประเมินมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามสูตรของเพียร์สัน และสูตรของสเปียร์แมน บราวน์ ได้ค่าความเที่ยงเฉลี่ยของผู้ให้คะแนน 0.60 มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ความเที่ยงภายใน 0.98 และ 0.96 มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 42.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 8.32 สรุปได้ว่า ข้อรายการลักษณะการปฏิบัติการพยาบาลในแบบสำรวจนี้มีความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามสภาพและความเที่ยงภายในอยู่ในเกณฑ์สูงเพียงพอ มีข้อรายการครอบคลุมตามขอบเขตความหมายการพยาบาล 5 หมวด ที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสำรวจนี้

บรรณานุกรม :
กุลยา ตันติผลาชีวะ . (2521). การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2521. "การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลยา ตันติผลาชีวะ . "การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
กุลยา ตันติผลาชีวะ . การสร้างแบบสำรวจประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.