ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : กุศล อิสดุลย์
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ , ศิลปศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างสไลด์เทปเสียงการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้สไลด์เทปเสียงกับการสอนแบบบรรยาย วิธีดำเนินการวิจัย สร้างสไลด์เทปเสียง และทดสอบหาประสิทธิภาพแล้วทำการทดลองกับตัวอย่างประชากร 80 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมที่มีพื้นความรู้ในระดับเดียวกัน กลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มทดลองสอนเป็นรายบุคคลโดยใช้สไลด์เทปเสียง ส่วนกลุ่มควบคุมสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนปกติทำการวัดผลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาความมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจัย สไลด์เทปเสียงที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ และผลการสอนทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลสามารถใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรสนับสนุนให้มีการสร้างสำหรับการสอนวิชาอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
กุศล อิสดุลย์ . (2522). การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุศล อิสดุลย์ . 2522. "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุศล อิสดุลย์ . "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
กุศล อิสดุลย์ . การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.