ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร
คำค้น : เภสัชศาสตร์ -- วารสาร , เภสัชศาสตร์ -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745649015 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จะศึกษารายชื่อ ความถี่ ขอบเขตเนื้อหาวิชา อายุภาษา ตลอดจนเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์กับรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงในรายงานการวิจัยของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างอิงรายชื่อวารสารที่มีในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีวิเคราะห์การอ้างอิงถึงวารสารที่ปรากฏในบรรณานุกรมท้ายเล่มของวิทยานิพนธ์เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2526 และรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2526 รวมจำนวนทั้งสิ้น 198 เล่ม ผลการวิจัยเสนอในรูปแบบแจกแจงความถี่ และร้อยละซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ จากจำนวนวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 198 เล่ม มีปริมาณการอ้างถึง 11,129 ครั้ง เป็นการอ้างถึงวารสาร 7,982 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.72 จากปริมาณการอ้างถึงวารสารดังกล่าวเป็นการอ้างถึงที่มีรายละเอียดทางบรรณานุกรมสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 7,263 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.26 และในรายงานการวิจัย 692 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.22 ในการศึกษารายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงพบว่า วารสารที่ได้รับการอ้างถึงมีจำนวนทั้งสิ้น 797 ชื่อ แยกออกเป็นวารสารภาษาไทย 54 ชื่อ และวารสารภาษาต่างประเทศ 743 ชื่อ โดยวารสารศิริราช เป็นวารสารภาษาไทย ที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดในรายงานการวิจัยวารสารภาษาต่างประเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดทั้งในวิทยานิพนธ์และในรายงานการวิจัย คือ Chemical Abstracts วารสารที่มีขอบเขตเนื้อหาวิชาในหมวดหมู่ย่อยเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดทั้งในวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยคิดเป็นร้อยละ 29.18 และ 38.44 ตามลำดับ รวมทั้งวารสารใหม่ที่มีอายุในช่วง 0-5 ปี จะได้รับการอ้างถึงมากที่สุดทั้งในวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยคิดเป็นร้อยละ 25.86 และ 27.17 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยอ้างถึงวารสารภาษาอังกฤษมากกว่าวารสารภาษาไทย วารสารที่ได้รับการอ้างถึงมาก 20 ชื่อแรกในวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน และห้องสมุดมีวารสารที่ได้รับการอ้างถึง 73 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.16 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสาร อันได้แก่ การคัดเลือก การจัดหา การจัดเก็บ และการให้บริการให้สอดคล้องกันความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร . (2528). การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร . 2528. "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร . "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
กิ่งแก้ว วัฒนาเดชาพร . การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และในรายงานการวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.