ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ
นักวิจัย : กาญจนา สิงหพานิช
คำค้น : วิจัย , สถิติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องนั้นทีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เป็นวิธีค่อนข้างยุ่งยากและสับสน และนำไปใช้ให้เกิดผลได้ยากหากมิใช่นักสถิติ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้มีวิธีวิเคราะหืข้อมูลสถิติอย่างเร็วหลายวิธีที่จะนำมาใช้ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ๆ แม้ว่าวิธีเหล่านี้จะไม่ได้ใช้วิธีที่ยุ่งยากและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเหมือนกับวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่ แต่ก็ไช้ได้ผลดี วิทยานิพนธ์ได้เปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องและวิธีวิเคราะห์อย่างเร็วบางชนิดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและขอบเขตของการวิเคราะห์อย่างเร็วบางชนิดซึ่งได้แก่: วิธีตรวจสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูล 2 ชุด เมื่อขนาดตัวอย่างของข้อมูล 2 ชุดเท่ากันและไม่เท่ากัน, วิธีคำนวณหาขนาดตัวอย่างที่ควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อความแตกต่างระหว่างข้อมูล 2 ชุด ชุดที่มีควมสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่, วิธีพิจารณาตัดข้อมูลที่มีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติออกจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด และวิธีทดสอบว่าตัวแปรสองตัวสามารถนำมาสร้างแนวโน้มได้หรือไม่ ในการศึกาวิจัยนี้ได้นำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ทั้งโดยวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องและวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว แล้วนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีนี้มาเปรียบเทียบกัน จากผลที่ได้จากการวิจัยอาจสรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์อย่างเร็วนั้นสามารถให้ผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ โดยใช้วิธีที่ง่ายกว่าและเร็วกว่าวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์อย่างเร็วเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ปริมาณการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเท่านั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์อย่างเร็วมีความเชื่อถือได้พอสมควร ในกรณีที่ผู้วิเคราะหืมีเวลาจัดกัดหรือไม่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์อย่างเร็วจะเป็นประโยชน์มาก

บรรณานุกรม :
กาญจนา สิงหพานิช . (2520). การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา สิงหพานิช . 2520. "การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา สิงหพานิช . "การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
กาญจนา สิงหพานิช . การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.