ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ
นักวิจัย : กาญจนา บุตรชน
คำค้น : บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ไทย -- ร้อยเอ็ด , โครงการบัตรสุขภาพ , ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745833584 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพโดยศึกษาราคาและความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพเงื่อนไขของบัตรสุขภาพ การบริการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพและรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโครงการบัตรสุขภาพ ในเรื่องการบริการ การพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ ราคา และความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพ และเงื่อนไขของบัตรสุขภาพ ผลการวิจัย 1.สภาพปัจจุบันของการบริกการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพรวมทุกระดับสถานพยาบาล คือ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุชนโรงพยาบาลทั่วไป มีความแตกต่างกับความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคาดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบัน 2.สภาพปัจจุบันของการบริการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพในแต่ละระดับสถานพยาบาล มีความแตกต่างกับความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบัน โดย สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน มีความคาดหวังในระดับต้องการให้มีมาก สะภาพปัจจุบันในระดับพอใช้ และโรงพยาบาลทั่วไป มีความคาดหวังในระดับต้องการให้มีมาก สภาพปัจจุบันในระดับดี 3.ประชาชนมากกว่า ร้อยละ 50 เห็นด้วยกับ ราคา และความคุ้มค่าของบัตรสุขภาพ เมื่อเทียบกับ ราคาบัตรสุขภาพ 300 บาท 4.ประชาชนมากกว่า ร้อย 50 เห็นด้วยกับเงื่อนไข 11 ข้อ ของบัตรสุขภาพโดยเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง “การคุ้มครองสมาชิกทุกคนในครอบครัว” แต่ไม่เห็นด้วยในเงื่อนไข 4 ข้อ คือ”การให้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี 6 ครั้งต่อปี “การกำหนดวงเงินในการักษาพยาบาล 2,000 บาทต่อครั้ง” “การให้จ่ายเงินเองและลดให้ร้อยละ 10 เมื่อค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด” และ “การรับบริการฟรีต้องมีใบส่งตัวทุกครั้ง” 5.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ราคาและเงื่อนไขของบัตรสุขภาพมีดังนี้ ต้องการให้ “ใช้ สิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดปี “ให้รักษาพยาบาลฟรี ทั้งหมดเมื่อค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด” และ “ไม่จำกัดวงเงินในการรักษาพยาบาล” 6.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ ในระดับสถานีอนามัยต้องการให้ “มีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ” “มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น” และ “มีเวชภัณฑ์เพียงพอ” ในระดับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปเหมือนกัน คือ “ต้องการให้บริการรวดเร็วขึ้น” และ “เจ้าหน้าที่พูดเพราะ”

บรรณานุกรม :
กาญจนา บุตรชน . (2536). การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุตรชน . 2536. "การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุตรชน . "การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
กาญจนา บุตรชน . การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการบริการการพยาบาลในโครงการบัตรสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.