ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การร่างกฎหมาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การร่างกฎหมาย
นักวิจัย : กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
คำค้น : กฎหมาย -- ไทย , การร่างกฎหมาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมร จันทรสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การร่างกฏหมายเป็นวิชาที่น่าสนใจวิชาหนึ่งในสาขาวิชานิติศาสตรื แต่ก็มีมหาวิทยาลัยเพียงบางแห่งในต่างประเทศบางประเทศเท่านั้นที่เปิดทำการสอนวิชานี้ และไม่ได้มีการเปิดสอนวิชานี้ในมหาวิทยัยแห่งใดในประเทศไทยเลย นอกจานี้ยังปรากฏว่าตำราในเรื่องการ่างกฏหมายที่เป็นภาษาไทยก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก็เป็นเพียงบทความสั้น ๆ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในการร่างกฏหมายได้เรียบเรียงขึ้นเท่านั้น จึงทำให้วิชานี้เป็นวิชาที่น่าทำการศึกษาและวิจัยมากวิชาหนึ่งด้วยการศึกษาและวิจัยนี้ได้เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จักประเภทของกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย จากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องที่มาของร่างกฏหมายเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ทราบว่ากฏหมายที่ใช้บังคับกันอยู่ในปัจจุบันมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดบ้าง ต่อมาได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการร่างกฏหมาย ซึ่งกรณีนี้นอกจากจะมีผลเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการร่างกฏหมายแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้ให้ผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องการร่างงกฏหมายนี้ทราบด้วยว่า ตนอาจจะให้ความช่วงเหลือในการร่างกฏหมายได้อย่างไรด้วย ส่วนในขั้นสุดท้ายได้ศึกษาและวิจัยไปถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการ่างกฏหมาย โดยได้แยกแยะให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการร่างกฏหมายซึ่งเมื่อได้ศึกษาและวิจัยโดยวางพื้นฐานมาตั้งแต่การแยกประเภทของกฏหมาย จนถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการ่างกฏหมายแล้ว ในตอนท้ายของเรื่องจึงได้สรุปให้เห็นปัญหาที่จะพบในการร่างกฏหมายและได้ชี้แนวทางในการแก้ปัญหาไวด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการร่างกฎหมายที่ได้วางไว้นี้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการร่างกฏหมายที่ผู้ร่างกฏหมายจะต้องประสบอยู่เสมอ ๆ และยังรวมไปถึงปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ร่างกฏหมายควรจะคำนึงในขณะที่ร่างกฏหมาย เพื่อที่ผู้ร่างกฏหมายจะได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการร่างกฏหมายของตนต่อไปด้วย

บรรณานุกรม :
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ . (2523). การร่างกฎหมาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ . 2523. "การร่างกฎหมาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ . "การร่างกฎหมาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ . การร่างกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.