ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กาญจนา เวชยนต์
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ , จริยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620077 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและการสอนจริยศึกษา ระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและการสอนจริยศึกษา ประกอบด้วยคำถามแบบตรวจคำตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบปลายเปิด ส่งไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่จำนวน 600 คน และครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (ส.402) ทุกคนเป็นจำนวน 50 คน จากโรงเรียนรัฐบาล 30 แห่ง โรงเรียนราษฎร์ 10 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สรุปผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูผู้สอน และนักเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน ปรากฏผลโดยเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ด้านวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษามีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาปานกลาง ด้านเนื้อหาวิชา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษามีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาปานกลาง แต่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นปัญหาน้อย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาปานกลาง ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาปานกลาง ด้านการวัดและการประเมินผล ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า เป็นปัญหาปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาโดยส่วนรวมแล้วไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กาญจนา เวชยนต์ . (2526). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา เวชยนต์ . 2526. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา เวชยนต์ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
กาญจนา เวชยนต์ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.