ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม
นักวิจัย : กาญจนา ทองกร
คำค้น : ภาพนิ่ง , แบบเรียนสำเร็จรูป , การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล วัชราภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

ความมุ่งหมาย การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยการใช้โปรแกรมสไลด์ เรื่อง กาใช้เครื่องกลึงกับผลการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน การดำเนินการ เขียนและปรับปรุงโปรแกรมการสอน แล้วนำมาเป็นแนวทางในการผลิตโปรแกรมสไลด์ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มๆ ละ ๓๑ คน ด้วยวิธีจับคู่ ให้สามารถทางวิชาช่างทั่วไปโดยเฉลี่ยเท่ากัน กลุ่มหนึ่งให้เรียนจากโปรแกรมสไลด์ อีกกลุ่มหนึ่งเรียนจากครู ทดสอบผลการเรียนของนักเรียน ๓ ครั้ง ก่อนการเรียนครั้งหนึ่ง หลังการเยนทันทีแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อทิ้งช่วงเวลาออกมา ๒ สัปดาห์ อีกครั้งหนึ่ง ผลการวิจัย การเรียนจากโปรแกรมสไลด์มีผลทำให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าการเรียนจากครู สามารถดึงดูดความสนใจ ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นและยังสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหาวิชาได้ดีกว่าและนานกว่าอีกด้วย ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า และแสดวงหาโปรแกรมการสอนตลอดจนโปรแกรมสไลด์ มาใช้ในบทเรียนวิชาอื่นและในระดับชั้นอื่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งจะมีไม่เหมือนกันและมีไม่เท่ากันในแต่ละคน ทั้งยังเป็นการปรับปรุงวิธีสอนของครูให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกด้วย

บรรณานุกรม :
กาญจนา ทองกร . (2518). การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ทองกร . 2518. "การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ทองกร . "การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
กาญจนา ทองกร . การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.