ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน
นักวิจัย : รัตนา รุจิรวนิช
คำค้น : Chitin whiskers , Facial paper mask , Natural rubber , sericin , ยางธรรมชาติ , เซริซิน , แผ่นมาร์สหน้า , ไคตินวิสเกอร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5350062 , http://research.trf.or.th/node/8284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อผลิตแผ่นมาร์สหน้าสำหรับใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้า โดยผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวประกอบขึ้นจาก เซริซิน ยางธรรมชาติ และเส้นใยนาโนของไคติน (หรือเรียกว่าไคตินวิสเกอร์) เซริซินเป็นโปรตีน ธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง ทำหน้าที่เป็นกาวผสานเส้นใยในรังไหม โดยคุณสมบัติสำคัญของเซริซินที่เหมาะสำหรับการดูแล ผิวและบำบัดแผล ได้แก่ ความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว สมบัติการต้านสารอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม การขึ้นรูปเซริซินบริสุทธ์ทำได้ยากเนื่องจากเซริซินมีสมบัติทางโครงสร้างที่ไม่ แข็งแรง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงแก้ปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวของเซริซินโดยการใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน เนื่องจากการ ขึ้นรูปเป็นฟิล์มของน้ำยางธรรมชาติสามารถทำได้ง่าย อีกทั้งฟิล์มที่ได้ยังมีสมบัติการเหนียวติดกันที่ดี และมีความยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปผลิตเป็นแผ่นมาร์สหน้า ส่วนการเติมไคตินวิสเกอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสมานแผลให้แก่ผลิตภัณฑ์ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในงานวิจัยนี้คือการลดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติในขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแพ้ในผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่าการใช้วิธีหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงตามด้วยการ บำบัดด้วยเอนไซม์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถลดปริมาณโปรตีนในน้ำยางได้ถึง 95% จากนั้นจึงทำการขึ้นรูป แผ่นฟิล์มเซริซิน/ยางธรรมชาติโดยวิธี solution casting เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเซริซิน/ยางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนที่มีปริมาณเซริซินมากที่สุดที่สามารถขึ้นรูปฟิล์มได้ พบว่าสามารถผสมเซริซินได้มากที่สุด 30% (%w/w, เทียบกับ น้ำหนักของยางธรรมชาติ) ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลของปริมาณเซริซินที่มีต่อสมบัติของแผ่นฟิ ล์มด้วย จึงเลือกสองอัตราส่วน ได้แก่ ที่ความเข้มข้นของเซริซิน 20% และ 30% มาทำการทดลองต่อโดยผสมไคตินวิสเกอร์ ปริมาณต่างๆ (1–15 %) ลงใน แผ่นฟิล์ม ทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในแผ่นฟิล์มต่อลักษณะพื้นผิว เอกลักษณ์ โครงสร้างทางเคมี ความสามารถในการทนแรงดึงยืด และการบวมตัวในน้ำของแผ่นฟิ ล์ม ศึกษาศักยภาพของการนำ แผ่นฟิล์มไปใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าโดยการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ด้วยวิธี MTT assay และศึกษาสมบัติในการปลดปล่อยสารเซริซินออกจากแผ่นฟิ ล์มเพื่อยืนยันว่าเซริซินสามารถถูกปลอดปล่อยออกมา เพื่อแสดงคุณสมบัติสำคัญเมื่อนำไปใช้งานจริงได้ An innovative skin care facial paper mask composing of silk sericin (SRC), natural rubber (NR), and chitin whisker (CTW) was developed. SRC — a glue-like protein found in silk cocoons — has several beneficial properties for the treatment of skin as well as wound care, such as good skin moisturizing ability, antioxidant, and antimicrobial properties. However, pure SRC is generally difficult to be fabricated due to its weak structural properties. This limitation of SRC was overcome by using NR as a binder because of its excellent ability to form film, good adhesiveness, and flexibility, which are suitable for using as the facial paper mask. CTW was chosen as other component due to its ability to promote tissue repair of wound, thus, could improve the wound healing ability of the products. Importantly, protein in the natural rubber latex (NRL) was removed by centrifugation and enzymatic treatment before the film formation in order to avoid allergic reactions and cytotoxic problems which can be caused by these proteins. By using these techniques, protein content in the NRL could be reduced up to 95% and the obtained NR was called Enzyme-Treated Natural Rubber (ETNR). Consequently, SRC/ETNR blend films were fabricated by solution casting technique. It was observed that maximum amount of SRC contained in the SRC/ETNR films was 30% (%w/w, based on the weight of ETNR). In order to investigate the effect of the SRC content in the blend and the composite films, two conditions of the SRC/ETNR films, i.e. 20% and 30%, were selected for further experiments. After that, SRC/ETNR/CTW films containing 20% or 30% SRC and different contents of CTW (1–15%) were fabricated. The effect of the blend compositions on the surface morphology, chemical structure, mechanical property, and water sorption capacity of the films were determined. The potential for use of the SRC/ETNR/CTW films as skin care facial paper mask was assessed by investigating the cytotoxicity of these materials against human dermal fibroblast cells using MTT assay. In addition, release profiles of the SRC from the SRC/ETNR films and the SRC/ETNR/CTW films containing different contents of the CTW were investigated in order to confirm that the SRC can be released out from the blend and the composite films during use.

บรรณานุกรม :
รัตนา รุจิรวนิช . (2556). การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา รุจิรวนิช . 2556. "การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา รุจิรวนิช . "การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
รัตนา รุจิรวนิช . การผลิตแผ่นมาร์สหน้าเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผลและดูแลผิวหน้าจากเซริซินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุประสาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลโดยการเติมเส้นใยนาโนของไคติน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.