ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล
นักวิจัย : อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
คำค้น : การพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19707
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

การวิจัยนี้มุ่งที่จะจัดทำโครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยศึกษาข้อเท็จจริงและปัญหาในการพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพยาบาลด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาล 4 แห่ง จำนวน 200 คน เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นกลุ่มตัวอย่างประชากร 4 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน แบ่งเป็นพยาบาลฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการย่างละ 25 คนเท่ากัน ดำเนินการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร ดูงานและฝึกงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วและบุคลากรด้านบริการพยาบาล นำข้อมูลมาจัดทำโครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาลฉบับร่าง นำโครงการนี้มาจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากพยาบาลทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบนัยสำคัญของความอตกต่างของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างใช้แบบการวิจับเป็นการวิเคราะห์เชิงตัวประกอบชนิด 2 × 4 มีประเภทของพยาบาลและโรงพยาบาลเป็นตัวแปรต้น คะแนนจากแบบสอบถามเป็นตัวแปรตามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทางและพิจารณาความมีนัยสำคัญของความแตกต่างที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ข้อค้นพบคือ ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างในความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาลดดยทั่วไปและโครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับลักษณะต่างๆ ทุกข้อในแบบสอบถาม จึงสามารถนำลักษณะเหล่านี้ไปประกอบการจัดทำโครงการและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาลในโรงพยาบาลฉบับสมบูรณ์ได้อย่างมีเหตุผล

บรรณานุกรม :
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . (2523). โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . 2523. "โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . "โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม . โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.