ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อุดมรัตน์ มะโนสร้อย
คำค้น : เทนนิส -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฟอง เกิดแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620017 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังครูสอนเทนนิสจำนวนทั้งหมด100 คน จากจำนวนสนามเทสนิสทั้งหมด 26 แห่ง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 90 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนครูสอนเทนนิสทั้งหมด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทดสอบความมีนัยสำคัญ โดยการทดสอบค่าที ( t-test ) ผลการวิจัยพบว่า ครูสอบเทนนิสส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งเป็นครูสอนเทนนิสที่มีวุฒิทางพลศึกษา การสอนเทสนิสส่วนใหญ่เป็นงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารของสนามเทนนิส และสนามเทนนิสส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการทดสอบคักเลือกผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเทสนิสประจำสนาทเทสนิส สนามเทนนิสส่วนใหญ่จัดและดำเนินการโดยเอกชน มีขนาดของของดิร์ทเทนนิสได้มาตรฐาน และมีทิศทางคววามยาวของคอร์ทเทสนิสอยู่ในแนว เหนือ – ใต้ มากที่สุด ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุด สนามเทสนิสส่วนใหญ่มีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ และส่วนใหญ่จะมีรายรับสูงว่ารายจ่ายสภาพการสอนเทนนิสโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ผู้เรียนเป็นเพศหญิง และทำงานเอกชนมากที่สุด ส่วนใหญ่เรียนในลักษณะเฉพาะบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการการออกกำลังกายมากที่สุด อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครูผู้สอนใช้ในการสอนมากที่สุด คือ ไม้เทสนิส ลุกเทนนิส และตะกร้าหรือถุงใส่ลูก การสอนทักษะพื้นฐานทางกีฬาเทนนิสส่วนใหญ่สอนตามลำดับก่อนหลังดังนี้ คือ การตีลูกโฟร์แฮนด์ การตีลูกแบ็คแฮนด์ การตีลูกวอลเล่ย์ การเสิร์ฟลูก การตบลูก และการตีลูกหลอบ สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสังเกตมากที่สุด ปัญหาที่ครูสอนเทนนิสที่มีวุฒิทางพลศึกษา และครูสอนเทนนิสที่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษาประสบปัญหามาก คือ ขาดการส่งเริมเพิ่มพูนความรู้แก่ครูผู้สอนขากผู้บริหาร ไฟฟ้าในสนามตอนกลางคืนมีความสว่างไม่เพียงพอ ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันในด้านร่างกาย ผู้เรียนที่มีทักษะทางกีฬาเทนนิสที่ไม่ถูกต้องมาก่อน ความบ่อยครั้งในการเรียนของผู้เรียนมีไม่เพียงพอ ปัญหาการสอนทักษะการตีลูกที่กระดอนในระดับสูง ปัญหาการสอนทักษะการเคลื่อนที่ถอยหลบตีลูกที่อยู่ใกล้ตัว ปัญหาการสอนทักษะการรับรับลูกหมุน เช่น ลูกสไล้ซ์ และลูกท็อปสปีน เวลาเรียนที่ไม่แน่นอนของผู้เรียนทำให้ยากต่อการทดสอบ งบประมาณในการจัดการแข่งขันที่ไม่เพียงพอ และปัญหาในการจัดหาช่วงวันเวลที่เหมาะสำหรับจัดการแข่งขัน จากการเปรียบเทียบปัญการสอนเทนนิสของครูสอนเทนนิสที่มีวุฒิทางพลศึกษากับครูสอนเทนนิสที่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษา พบว่า ครูสอนเทนนิสที่มีวุฒิทางพลศึกษา กับครูสอนเทนนิสไม่มีวุฒิทางพลศึกษาประสบปัญหาแตกกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 ในรายการปัญหาทางด้านต่างๆ ดังนี้ ปัญหาทางด้านสถานที่ , อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คือ เจ้าหน้าที่สำหรับดูแลทำความสะอาดสนามไม่เพียงพอ ปัญหาทางด้านวัตถุประสงค์การสอนเทนนิส คือ ปัญหาการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นเทนนิส ปัญหาการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลดีทางด้านจิตใจและอารมณ์และปัญหาการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปัญหาทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีสอนเทนนิส ขาดความชำนาญในการสอนทักษะกีฬาเทนนิส ขาดการนำเอาวิธีสอนใหม่ๆ ที่เหมาะสมใช้ในการสอน ขาดการเตรียมการสอนในแต่ละครั้งของการเรียนการสอน ปัญหาที่เกิดจากการใช้ภาษาสื่อความหมายในการอธบายสาธิตในการสอน และผู้เรียนที่มีทักษะทางกีฬาเทนนิสที่มีทักษะทางกีฬาเทนนิสที่ไม่ถูกต้องมาก่อน ปัญหาทางด้านการสอนทักษะต่างๆ ทางกีฬาเทนนิส คือ ปัญหาการสอนทักษะการจับไม้แบบที่เหมาะสมของผู้เรียน ปัญหาการสอนทักษะการตีลูกแบ็คแฮนด์ ปัญหาการสอนทักษะการตีลูกที่กระดอนในระดับสูง ปัญหาการสอนทักษะการเคลื่อนที่เข้าตีลูกที่อยู่ไกลตัว ปัญกาการสอนทักษะการเคลื่อนที่ถอยหลบตีลูกที่อยู่ใกล้ตัว ปัญหาการสอนทักษะการเสิร์ฟลูก ปัญหาการสอนทักษะการตบลูกเหนือศรีษะ ปัญหาการสอนทักษะการเล่นในการแข่งขันประเภทเดี่ยว และปัญหาการสอนทักษะการเล่นในการแข่งขันประเภทคู่ ปัญหาทางด้านการวัดและประเมินผล คือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ความไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์และสถานที่ในการทดสอบ เวลาเรียนไม่แน่นอนของผู้เรียนทำให้ยากต่อการทดสอบ ผู้เรียนขาดความสนใจในการให้ความน่วมมือในการทดสอบ ปัญหาในการวัดและประเมินผลได้ด้านทักษะทางกีฬาเทนนิสของผู้เรียนและปัญหาในการวัดและประเมินผลในด้านสมรรถทางกายของผู้เรียน ปัญหาทางด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันเทนนิส คือ ปัญหาที่เกิดจากการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ปัญหาในการจัดตารางแบ่งสายการแข่งขันให้เหมาะสม กรรมการผู้ตัดสินมีไม่เพียงพอ และการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินขาดประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาทางด้านผู้บริหารสนามเทนนิส ครูสอนเทนนิสทั้งสองกลุ่มประสบปัญหาไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.1 ในทุกรายการปัญหา

บรรณานุกรม :
อุดมรัตน์ มะโนสร้อย . (2526). สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมรัตน์ มะโนสร้อย . 2526. "สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมรัตน์ มะโนสร้อย . "สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อุดมรัตน์ มะโนสร้อย . สภาพและปัญหาการสอนกีฬาเทนนิสของครูสอนเทนนิส ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.