ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์
นักวิจัย : อุดม สมพร
คำค้น : โสเภณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

เนื่องจากมีการกล่าวถึงโสเภณีทั้งในวรรณคดีบาลีและสันสกฤตอย่างมาก วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาวิวัฒนาการความคิดเรื่องโสเภณีตามที่ปรากฏในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์ฤคเวท มหาภารตะ รามายณะ อรรถศาสตร์ มฤจฉาหฏิกา กามสูตร ทศกุมารจริต กถาสริตสาคร พระไตรปิฏก ธัมมปทัฏฐากถา และชาตกัฏฐกถา เป็นต้น วิทยานิพนธ์มี 5 บท บทแรกเป็นบทนำซึ่งกล่าวถึงหะวข้อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนถึงวิธีการดำเนินการวิจัย บทที่2 ว่าด้วยลักษณะโดยทั่วไปของโสเภณีอินเดียสมัยโบราณ บทที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของโสเภณี บทที่ 4 ว่าด้วยประวัติของโสเภณีที่มีชื่อเสียงปรากฏในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต บทที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าโสเภณีปรากฏในสังคมอินเดียตั้งแต่สมัยพระเวท ในวรรณคดีบาลีโสเภณีได้รับการยกย่องในฐานะผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาหรือคนโปรดของพระเจ้าแผ่นดิน ในวรรณคดีสันสกฤตโสเภณีอยู่ในฐานะผู้หารายได้ให้รัฐและเป็นจาระ

บรรณานุกรม :
อุดม สมพร . (2522). เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม สมพร . 2522. "เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดม สมพร . "เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
อุดม สมพร . เรื่องโสเภณีในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.