ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ
นักวิจัย : อุบล เล่นวารี
คำค้น : ความจำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณี ชูทัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยเปรียบเทียบความจำแบบโลโซและไม่โลโซ โดยใช้การทดสอบความจำแบบระลึกลำดับและระลึกเสรี กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นผู้ใหญ่กับเด็ก ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มใหญ่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 (ประถมทีที่ 7 ) โรงเรียนวัดเฉลิมอาสน์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 80 คน กลุ่มเด็กเป็นนักเรียนชั้นประถามปีที่ 7 โรงเรียนเดียวกัน จำนวน 80คน ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย เป็นกลุ่มทดสอบความจำแบบระลึกลำดับ 20 คน ทดสอบความจำแบบระลึกเสรี 20 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ คำนาม 2 พยางค์ที่เป็นรูปธรรมจำนวน 228 คำ นำข้อมูลที่ได้โดยการหา (1) ค่าเฉลี่ยความจำ (2) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ3ตัวแปร (3) วิเคราะห์ความก้าวหน้าและแนวโน้มของความจำ ผลของการวิจัยพบว่า (1) ความจำแบบโลโซของผู้ใหญ่และเด็กไม่แตกต่างกัน(2) ความจำของผู้ใหญ่และเด็กที่ใช้เทคนิคการจำแบบโลโซกว่าไม่ใช้โลโซอย่างมีนัย สำคัญที่ระดับ .01 (3) ความจำแบบระลึกเสรีดีกว่าความจำแบบระสึกลำดับอย่ามีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (4) มีผลร่วมระหว่างวิธีทดสอบความจำกับการใช้และไม่ใช้เทคนิคการจำแบบโลโซ โดยที่วิธีการทดสอบความจำมีผลต่อการจำโดยไม่ใช้เทคนิคการจำแบบโลโซอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และความจำแบบโลโซที่ระดับ .05 (5) ค่าเฉลี่ยความจำของกลุ่มที่ใช้เทคนิคจากจำแบบโลโซทุกกลุ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01โดยสรุกกลุ่มที่ใช้เทคนิคการจำแบบโลโซมีความก้าวหน้าในการจำดีกว่ากลุ่มไม่ได้โลโซ

บรรณานุกรม :
อุบล เล่นวารี . (2518). ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบล เล่นวารี . 2518. "ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบล เล่นวารี . "ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
อุบล เล่นวารี . ความสามารถในการจำของบุคคลต่างวัยแบบโลไซ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.