ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุนันท์ จงธนสารสมบัติ
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน , ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำที่สะกดยากในวิชาภาษาไทยลักษณะคำที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง และเปรียบเทียบคะแนนการสะกดคำของนักเรียนตามฐานะทางเศรษฐกิจและเพศ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ปีการศึกษา 2524 ของโรงเรียนสังคมกรุงเทพมหานคร ในเขตพระนครจำนวน 300 คน การเลือกตัวอย่างประชากร ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบการเขียนสะกดคำ ตามคำบอก 100 คำ และแบบสอบถามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที ( t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. คำสะกดยาก เรื่องตามลำดับความยกดังนี้ คือ คำที่เขียนด้วยอักษรที่มีที่ใช้น้อย เช่น ฆ ฎ ฏ ฤ ษ ศ เป็นคำที่ยากที่สุด รองลงไป คือ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามาตราตัวสะกด คำที่มีอักษรนำ คำที่มีอักษรควบกล้ำ คำที่มีพยางค์มาก คำที่มีวรรณยุกต์กำกับ คำที่มีพยางค์น้อย ส่วนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตักสะกด มีความยากน้อยที่สุด 2. ลักษณะคำที่นักเรียนเขียนผิด มีประการ เรียงตามลำดับดังนี้คือ สะกดไม่ได้เลย พบมากที่สุด รองลงไปคือ ใช้พยัญชนะผิด ใช้สระผิด ผิดมาตราตัวสะกด ผิดวรรณยุกต์ ผิดการันต์ วางสระผิดที่ และวรรณยุกต์ผิดที่พบน้อยที่สุด 3. นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีคะแนนสะกดคำสูงกว่านักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีคะแนนการสะกดคำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คือ คะแนนการสะกดคำของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย

บรรณานุกรม :
สุนันท์ จงธนสารสมบัติ . (2525). การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ จงธนสารสมบัติ . 2525. "การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันท์ จงธนสารสมบัติ . "การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุนันท์ จงธนสารสมบัติ . การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.