ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง
นักวิจัย : สุนทร บำเรอราช
คำค้น : การวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมล สุดประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อสำรวจว่าระบบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาถูกนำมาใช้ในวิทยาลัยมีมากน้อยเพียงใด 2. เพื่อสำรวจว่าระบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่กล่าวถึงแล้วเป็นที่ยอมรับของอาจารย์และนักศึกษาเพียงใด 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 4. เพื่อเปรียบเทียบว่าการนำหลักเกณฑ์ทางการวัดผลไปใช้ในวิทยาลัยและการยอมรับหลักเกณฑ์นั้นสอดคล้องกันหรือไม่ วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้เป็น อาจารย์ 294 คน และนักศึกษา 372 คน จากวิทยาลัยครูในภาคกลาง 8 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มี 8 และมีข้อคำถาม 80 ข้อ แบบสอบถามระบุให้ประชากรแสดงความเห็น 2 ทางพร้อมกัน คือ ให้แสดงความเห็นว่าระบบการวัดผลและประเมินผลถูกนำมาใช้มากน้อยเพียงใดและให้แสดงความเห็นว่าเป็นที่ยอมรับเพียงใด สถิติที่ใช้ เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ชั้น ข้อค้นพบ 1.ทั้งอาจารย์และนักศึกษาของวอทยาลัยครู 8 แห่ง ยอมรับในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา แต่มีความเห็นว่าระบบการวัดผลการศึกษาที่ถามในแบบสอบถามมีปฏิบัติในวิทยาลัยครูระดับปานกลาง 2. ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน 3.ความคิดเห็นของประชากรทั้งหมดที่มีต่อการนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติกับความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติกับความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ไม่ขัดแย้ง ยกเว้นในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการวัดผลและวิธีการวัดผล 4. ระบบการวัดผลแบบอิงเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของอาจารย์และนักศึกษา

บรรณานุกรม :
สุนทร บำเรอราช . (2519). ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร บำเรอราช . 2519. "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร บำเรอราช . "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
สุนทร บำเรอราช . ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.