ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย
นักวิจัย : สุนิดา ไชยนันทน์
คำค้น : ทุนการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้มุ่งจะประเมินว่าโปรแกรมการส่งผู้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือไม่ และมีประสิทธิภาพเพียงใด อีกทั้งมุ่งคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับผู้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนศึกษาถึงสภาพด้านเพศ อายุ และภูมิลำเนาของผู้รับทุนรัฐบาลไทยในช่วงพุทธศักราช 2511 ถึงพุทธศักราช 2517 ซึ่งมีทั้งสิน 254 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติการศึกษาของผู้รับทุนจากกองการศึกษาต่างประเทศ และข้อมูลในด้านการเงินจากกองคลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงร้อยละ คำนวณหาเรโชประสิทธิภาพ และเรโชความสูญเปล่าตลอดจนทดสอบความมีนัยสำคัญโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที ( t-test ) ค่าชี ( z-test ) และการทดสอบไคสแควร์ (x^2- test ) ผลการวิจัยพบว่า 1. โปรแกรมการส่งผู้รันทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์กล่าวคือมีความสูญเปล่าในด้านเวลาที่เรียนช้ากว่ากำหนดและการออกก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างไรก็ดี ความสูญเปล่าเนื่องจากการออก่อนสำเร็จการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดแจ้งโดยเฉพาะความสูญเปล่าเนื่องจากการออกก่อนสำเร็จการศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 243,499 บาท และ 298,768 ตามลำดับ 3. ผู้รับทุนรัฐบาลไทยส่วนใหญ่เป็นชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี มีภูมิลำเนอยู่ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคพอๆ กัน

บรรณานุกรม :
สุนิดา ไชยนันทน์ . (2520). การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนิดา ไชยนันทน์ . 2520. "การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนิดา ไชยนันทน์ . "การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
สุนิดา ไชยนันทน์ . การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.