ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
นักวิจัย : สุนันทา ดุรงค์พันธุ์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , การฝึกสอน , ครู -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในด้านหลักสูตร เนื้อหาวิชา วิธีสสอน กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และการวัดและการประเมินผล วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลังจากได้รับคำแนะนำ ตรวจ และแก้ไข จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอีก9 ท่านแล้วได้นำแบบสอบถามไปใช้กับครูสอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ในเขตการศึกษา 12 ทุกคน จำนวน 269 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมาอย่างสมบูรณ์ สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้ทั้ง 269 ฉบับ แบบสอบถามประกอบด้วย แบบสำรวจรายการ แบบมาตรส่วนประเมินค่า และแบบสอบถามปลายเปิด แล้ววิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ สรุปผลการวิจัย 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ครูสอบวิชาภาษาอังกฤษส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 79.18) ทั้งสองเพศรวมกันมีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 49.44) ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษส่วนมากมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 93.31) เคยเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก (ร้อยละ 81.04) ครูส่วนใหญามีอายุราชการอยู่ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 40.83) มีประสบการณ์การเข้าประชุม อบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2524 (ร้อยละ 77.32) 2. ความคิดเห็นของครูสอนวิชาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนในด้านต่างๆ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีดังนี้คือ 2.1 ด้านหลักสูตร โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการสอน ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมาก เป็นอันดับที่ 1 คือ การอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาอังกฤษตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 2.2 ด้านเนื้อหาวิชา โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการสอนด้านเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมากเป็นอันดับที่1 คือการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งวิชาอื่นๆ และการได้รับคำแนะนำหรือได้รับหนังสืออุเทศเพื่อช่วยในการค้นคว้าเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม 2.3 ด้านวิธีสอน โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการการสอนด้านเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมากเป็นอันดับที่1 คือการเลือกใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพื่อเร้าความสนใจผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะการฟังและทักษะการพูด และมีความต้องการการนิเทศการสอนอยู่ในระดับน้อยคือ การเชื่อมโยงบทเรียนให้สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของนักเรียน และการเชื่อมโยงบทเรียนให้สัมพันธ์กันภายในหมวดวิชา และให้สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ 2.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการสอนด้านกิจกรรมการการเรียนการสอนอยู่ใรระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมาก เป็นอันดับที่1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้ทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนสัมพันธ์กัน 2.5 ด้านอุปกรณ์การสอน โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการสอน ด้านอุปกรณ์การสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมาก อันดับที่ 1 คือ การได้รับคำแนะนำ หือจัดให้มีการอรมเกี่ยวกับการผลิตและการใช้อุปกรณ์การสอน 2.6 ด้านการวัดและการประเมินผล โดยส่วนรวมครูมีความต้องการการนิเทศการสอน การวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับมากทุกข้อ สิ่งที่ครูต้องการมาก เป็นอันดับที่ 1 คือ การได้รับข้อทดสอบหรือได้รับคำแนะนำในการจัดทำข้อทดสอบมาตรฐาน 3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างอิสระเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนในด้านต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 3.1 ด้านหลักสูตร ครูส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างจริงจัง 3.2 ด้านเนื้อหาวิชา ครูส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนและการอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆทางภาษาเป็นประจำ โดยศึกษานิเทศก์ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 3.3 ด้านวิธีสอน ครูส่วนใหญ่ต้องการได้รับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอนใหม่ๆ 3.4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ต้องการได้รับคำแนะนำหรือสาธิตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังและการพูดเพื่อสื่อสารได้ในประสบการณ์จริง 3.5 ด้านอุปกรณ์การสอน ครูส่วนใหญ่ต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดริเริ่มทำอุปกรณ์การสอนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกิจกรรมทำให้ครูมีอุปกรณ์การสอนไว้ใช้และผู้เรียนภูมิใจ 3.6 ด้านการวัดและการประเมินผล ครูส่วนใหญ่ต้องการได้รับคำแนะนำในการสร้างแบบทดสอบที่ดี ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละจุดประสงค์

บรรณานุกรม :
สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ . (2527). ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ . 2527. "ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ . "ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สุนันทา ดุรงค์พันธุ์ . ความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.