ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ถวัลย์ ทองมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 2. เพื่อศึกษาสภาพที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่ปฏิบัติจริงกับควรปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติการ 4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม สมมุติฐานของการวิจัย ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติการต่อสภาพการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามที่ปฏิบัติจริงกับควรปฏิบัติแตกต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยประชากร 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 257 คน ผู้ปฏิบัติการ จำนวน 365 คน รวมทั้งสิ้น 622 คน จาก โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ทุกโรงเรียนจำนวน 257 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบแบบประมาณค่าและแบบปลายเปิด ประกอบด้วย สถานภาพส่วนตัว การบริหารบุคลากรทั้ง 4 ด้าน คือ การให้ได้มาซึ่งบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดมีปัญหาและข้อเสนอแนะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็น ได้ส่งแบบสอบถามไปจำนวน 622 ฉบับ ได้รับกลับคืน 620 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.68 การวิเคราะห์ ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t (t-test) ผลการวิจัย 1. การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งบุคลากรในสภาพที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ในสภาพที่ควรปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด การบำรุงรักษาบุคลากรในสภาพที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ในสภาพที่ควรปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด พัฒนาบุคลากรในสภาพที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ในสภาพที่ควรปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่งในสภาพที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ในสภาพที่ควรปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2.ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติการต่อสภาพการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ปฏิบัติจริงกับควรปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามปลายเปิดที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 3.1 ปัญหา 3.1.1 การคัดเลือกบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 3.1.2 การจัดสวัสดิการต่างๆ ล่าช้าและไม่ดีเท่าที่ควร 3.1.3 ขาดการสนับสนุนจากบุคลากรภายนอก 3.1.4 การให้บริการด้านต่างๆ แก่บุคลากรที่พ้นจากตำแหน่งล่าช้า 3.2 ข้อเสนอแนะ 3.2.1 ควรคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 3.2.2 ควรจัดสวัสดิการให้รวดเร็วและทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น 3.2.3 การมีส่วนร่วม ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีมากขึ้น 3.2.4 ควรให้ความสะดวกในเรื่อง โอน ย้าย ออกจากตำแหน่งและรับเงินสวัสดิการให้รวดเร็วกว่านี้

บรรณานุกรม :
ถวัลย์ ทองมี . (2524). การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถวัลย์ ทองมี . 2524. "การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถวัลย์ ทองมี . "การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ถวัลย์ ทองมี . การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.