ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ลีลาวดี วัชโรบล
คำค้น : การศึกษาทางไกล , โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การสอนแบบ 4 แมท , ระบบการเรียนการสอน , พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน , การพัฒนาจริยธรรม , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MATและทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงวิจัย และพัฒนามี 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความคิดเห็นของครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 2) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล และ 4) นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามครูและนักเรียน แบบวัดความรู้ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน และแบบสอบถามผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพ ปัญหาและความคิดเห็น ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 100 คนและนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จานวน 15 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ค่า t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบของการเรียนการสอนทางไกลมี 7 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้สอนทางไกล 2) เทคโนโลยีการเรียนการสอน 3) หลักสูตรการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทางไกล 6) ปัจจัยเกื้อหนุน และ 7) ผู้เรียนทางไกล 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนทางไกลมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์มี 11 ขั้นตอน คือ 1) ปฐมนิเทศหน่วยการเรียน 2) วัดความรู้และเหตุผลเชิงจริยธรรมก่อนเรียน 3) สร้างประสบการณ์ (Why) 4) วิเคราะห์ประสบการณ์ (Why) 5) พัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (What) 6) พัฒนาความรู้ความคิด (What) 7) ปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ (How) 8) สร้างชิ้นงานของตน (How) 9) วิเคราะห์ผลงานและนาไปใช้ (If) 10) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (If) และ 11) วัดความรู้และเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียน และส่วนที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมประจำวันผ่านกระดานสนทนาจำนวน 21 วันระหว่างคาบเรียนของสัปดาห์ มี 8 ขั้นตอน คือ 1) สร้างคุณค่าและประสบการณ์จาก 11 กิจกรรม (Why) 2) วิเคราะห์ประสบการณ์ (Why) 3) ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (What) 4) เติมเต็มความรู้ (What) 5) พิจารณาสิ่งที่ตนเองต้องการแก้ไข (How) 6) แสดงภาพการทำกิจกรรม 11 ภาพ (How) 7) วิจารณ์กิจกรรมของเพื่อนและแสดงความคิดเห็น (If) และ 8) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปประโยชน์การเรียนรู้ 3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล มีคะแนนความรู้และคะแนนเหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลอยู่ในระดับ พอใจอย่างยิ่ง และความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักเรียนอยู่ในระดับพอใจอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
ลีลาวดี วัชโรบล . (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลีลาวดี วัชโรบล . 2553. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลีลาวดี วัชโรบล . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ลีลาวดี วัชโรบล . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.