ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : วรรณวดี ฤทธารมย์
คำค้น : ธนาคารแห่งประเทศไทย -- การฝึกอบรม , การฝึกอบรม , ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกศินี หงสนันทน์ , กริช อัมโภชน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

ปัจจุบันองค์การทั้งหลายต่างก็เร่งรัดให้มีการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การพัฒนาดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญ องค์การที่ฉลาดและรอบคอบจึงพยายามสะสมพนักงานผู้มีสมรรถภาพในการทำงานสูงไว้ในองค์การของตนให้มาก และพยายามลดจำนวนพนักงานผู้มีสมรรถภาพต่ำให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนสาเหตุที่ทำให้พนักงานมีสมรรถภาพในการทำงานต่ำนั้นอาจมีอยู่หลายประการ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การขาดความรู้ ทักษะ และทัศนคติอันเหมาะสมในการทำงานและสิ่งที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอาจทำได้หลายทางเช่นกันคือ การให้การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรม และการพัฒนาตนเอง แต่ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ประจำวัน องค์การควรให้ความสำคัญและจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพราะการฝึกอบรมมีความหมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาความคิดเห็น การกระทำ ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นทางไปสู่ความสำเร็จในจุดมุ่งหมายของทั้งองค์การและตัวพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาถึง หลักการ ปรัชญาและกระบวนการการบริหารงานฝึกอบรม ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะทำให้พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม ทั้งทางด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและทัศนคติอันเหมาะสมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีเพียงใดด้วยวิธีการวิจัยแบบค้นคว้าและการวิจัยสนาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การจัดการฝึกอบรมพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตรงต่อความต้องการขององค์การและความจำเป็นของพนักงาน แต่อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการวิจัยสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการออกแบบสอบถามมีบางสิ่งที่แสดงว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมต่างก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานในระยะแรกหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น แต่ต่อไปสภาพการณ์ดังกล่าวก็กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยพัฒนาและก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานได้ตลอดไป ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรให้มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในองค์การอย่างมีแบบแผน ด้วยการเริ่มให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการเริ่มปูพื้นฐานที่จะนำเอาวิธีการพัฒนาองค์การมาปรับใช้ในธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
วรรณวดี ฤทธารมย์ . (2523). การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณวดี ฤทธารมย์ . 2523. "การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณวดี ฤทธารมย์ . "การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
วรรณวดี ฤทธารมย์ . การบริหารงานการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.