ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นักวิจัย : ภรณี ประพันธ์วัฒนะ
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การส่งเสริมสุขภาพ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- -- การเฝ้าระวังโรค , สาธารณสุขมูลฐาน , สถานพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การบริหารจัดการงานสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการจัดบริการเชิงรุกให้แก่ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้สถานพยาบาลต้องดำเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลสุขภาพรายบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ไปยังหน่วยงานทางสาธารณสุขต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และตามความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นสถานพยาบาลจึงมีภาระงานในการนำส่งข้อมูล อีกทั้งข้อมูลบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินงานวิจัยเริ่มจาก รวบรวมความต้องการเบื้องต้นในการใช้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพันธกิจ ภาพรวมของรายงาน สถิติและดัชนีชี้วัดสุขภาพ องค์ประกอบของระบบข้อมูลสุขภาพ รวมถึงประเภทของข้อมูลสุขภาพ จากนั้นได้นำผลของการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นโครงสร้างระบบข้อมูลสุขภาพที่มีการเชื่อมโยง วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลสุขภาพ และการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ ในส่วนถัดมาเป็นกลุ่มของข้อมูลสุขภาพที่กำหนดขึ้นมีแหล่งที่มาจากข้อมูลการให้บริการของสถานพยาบาล และที่ได้จากการสำรวจ โดยข้อมูลที่จัดเก็บได้นี้สามารถนำมาประมวลผลและจำแนกตามดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ ออกเป็น 3 กลุ่มคือ สถานะสุขภาพ ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ยังถูกนำมาออกแบบเป็นระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย การออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอการทำงานของระบบ ผลของงานวิจัยได้รับการประเมินผ่านการสัมมนารวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า ระบบที่ออกแบบสามารถสนับสนุนการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเตรียมข้อมูล สามารถสนองตอบความต้องการใช้งานข้อมูลในปัจจุบัน และข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญได้

บรรณานุกรม :
ภรณี ประพันธ์วัฒนะ . (2551). ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภรณี ประพันธ์วัฒนะ . 2551. "ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภรณี ประพันธ์วัฒนะ . "ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ภรณี ประพันธ์วัฒนะ . ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.