ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : ชลธิชา อมรสิริรัตน์
คำค้น : เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์ , ฟลูอิไดเซชัน , พลศาสตร์ของไหลเชิงการคำนวณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนถูกประยุกต์ไปในทางอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้และกระบวนการแกซิฟิเคชัน เนื่องจากเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการความเข้าใจในอุทกพลศาสตร์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก วิธีพลวัตของไหลเชิงการคำนวณเป็นตัวแทนของเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ งานวิจัยนี้พัฒนาแบบจำลองพลวัตของไหลเชิงการคำนวณเพื่อเป็นตัวแทนเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ในห้องปฏิบัติการซึ่งจะจำลองอุทกพลศาสตร์ภายในเครื่องแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน โดยจะพัฒนาแบบจำลองในสามมิติ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีพลวัตของไหลเชิงการคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาและนำแนวคิดออยเลอเลียนกับทฤษฏีจลน์การไหลของของแข็ง มาใช้ในการจำลองภาวะภายในแกซิฟายเออร์ หลังจากการปรับตัวแปรให้เหมาะสมกับการจำลองภาวะพบว่า รูปแบบความดันภายในเครื่องแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน สอดคล้องกับผลการทดลอง และสัดส่วนปริมาตรของแข็งภายในไรเซอร์ทำให้เห็นรูปแบบการไหลเป็นแบบสลัก และนำสมการปฏิกิริยาแกซิฟิเคชันที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยอื่นๆ มาจำลองเพื่อทำนายองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แก๊ส พบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แก๊สจากการจำลองภาวะ ให้ผลการจำลองสอดคล้องกับผลการทดลอง

บรรณานุกรม :
ชลธิชา อมรสิริรัตน์ . (2551). การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลธิชา อมรสิริรัตน์ . 2551. "การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลธิชา อมรสิริรัตน์ . "การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ชลธิชา อมรสิริรัตน์ . การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.