ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม
นักวิจัย : อัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ
คำค้น : การสื่อสารทางการเมือง , เครือข่ายสังคมออนไลน์ , นักการเมือง , กลุ่มอิทธิพล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิรงรอง รามสูต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการเมืองผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศไทยและศึกษาลักษณะทางเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยและเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งมีระเบียบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาของวอลล์ โปร์ไฟล์ ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม Hi5 Facebook และ Twitter ของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทั้ง 3 กลุ่ม คือ 1)ผู้นำทางการเมือง:นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ,พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2)นักการเมือง: สาธิต วงศ์หนองเตย, กรณ์ จาติกวณิช, นพดล ปัทมะ, จาตุรนต์ ฉายแสง 3)กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง:พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พันธมิตร), ประชาธิปไตยและฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ผลการศึกษาพบว่านักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยสื่อสารทางการเมืองโดยอาศัยรูปแบบการสื่อสาร 5 รูปแบบ คือ ตัวอักษร ภาพ เสียง วีดีโอคลิป และลิงค์รูปแบบของการสื่อสารของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองยังคงนิยมใช้การสื่อสารแบบตัวอักษรและรูปภาพมากกว่าการสื่อสารรูปแบบอื่น และพบว่าเนื้อหาของการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.การประกาศจุดยืนทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 2. การแสดงความคิดเห็น 3. การระดมสรรพกำลัง 4. การสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก 5.การประชาสัมพันธ์และสร้างความนิยม จากการวิจัยทำให้ทราบว่ารูปแบบของเนื้อหามีความเป็นกันเองมากขึ้น แต่ว่าวัตถุประสงค์ในการสื่อสารยังคงเป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงในเรื่องการสื่อสารแบบสองทางเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการโต้ตอบใดๆกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชน คล้ายกับสื่อสารแบบทางเดียวเหมือนสื่อเก่า เรียกได้ว่าเพื่อที่จะสร้างกลุ่มเครือข่ายของคนที่ชื่นชอบและประชาสัมพันธ์ตนเองเท่านั้น

บรรณานุกรม :
อัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ . (2553). การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ . 2553. "การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ . "การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อัญญรัตน์ เอี่ยมเอิบ . การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.