ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
นักวิจัย : จำรูนศรี ทองมาก
คำค้น : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์-- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนพาณิชยการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สสวท. ในด้านหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ์และทดลอง การเรียนการสอน รวมทั้งการวัด และประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกับนักเรียน เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนรัฐบาลและครูโรงเรียนราษฎร์เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.ในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว 4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.ในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ววิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) สายพาณิชยกรรม รวมทั้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 2) ประเภทพาณิชยกรรม ปีการศึกษา 2522 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของ สสวท. จำนวน 654 คน จากโรงเรียนพาณิชยการของรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 10 โรงเรียน ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมก่อนนำไปใช้ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นำมาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าซี (Z-test) ผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้พบว่า 1. ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพาณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ในด้านหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ์การทดลอง การเรียนการสอนตลอดจนการวัดความประเมินผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความคิดเห็นของครูโรงเรียนรัฐบาล และครูโรงเรียนราษฎร์เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ในด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท. เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
จำรูนศรี ทองมาก . (2524). ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำรูนศรี ทองมาก . 2524. "ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จำรูนศรี ทองมาก . "ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
จำรูนศรี ทองมาก . ความคิดเห็นของครูและนักเรียนของโรงเรียนพณิชยการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ สสวท.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.