ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550
นักวิจัย : สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วิทยานิพนธ์ , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18612
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวารสารสนเทศ จำนวน 324 เล่ม เพื่อให้ทราบภาพรวมของงานวิจัยทางด้านวารสารสนเทศ ได้แก่ ประเด็นที่ศึกษา ประเภทสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ วิธีการวิจัย และผลการวิจัยที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ทางด้านวารสารสนเทศจากวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดทางวารสารศาสตร์มาเป็นหลักในการพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ ของผู้ส่งสาร เนื้อหาหรือตัวสาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร มีความสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทำให้ประเด็นที่ศึกษาโดยรวมเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสื่อมวลชน ในด้านบทบาทหน้าที่ ความเป็นกลาง หลักจริยธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทแวดล้อมทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ของผลกระทบและสภาพปัญหา และลักษณะทางประชากรของบุคคลทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา โดยมีทฤษฏีกลุ่มโครงสร้างหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีกับสังคม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีสัญญะวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสารเป็นกรอบแนวคิดหลักในการตอบคำถามวิจัยส่วนใหญ่

บรรณานุกรม :
สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ . (2553). ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ . 2553. "ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ . "ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ . ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.