ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : สุชาดา ศิริวิโรจน์
คำค้น : ห้องเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงสภาพห้องเรียนปัจจุบันของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพฯ 2. เพื่อทราบถึงความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อการสอนที่จำเป็นในห้องเรียน 3. เพื่อใช้ข้อมูลจากการสำรวจ แบบสอบถามและจากเอกสาร หนังสืออ้างอิงมาประกอบในการออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. วิธีวิจั ย: ผู้วิจัยได้ออกสำรวจสภาพห้องเรียนโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพฯ 4 โรงเรียนด้วยตนเอง และได้ส่งแบบสอบถามถามความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อการสอนสำหรับครูและนักเรียน ให้แก่ครูเป็นจำนวน 160 คน และนักเรียน 420 คน แบบสอบถามที่ได้รับคืนได้นำมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและแบบสอบถามมาประกอบการออกแบบห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษา. ผลการวิจัย : สภาพห้องเรียนส่วนใหญ่ยังขาดลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งขาดเครื่องอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์สำหรับการใช้สื่อการสอน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้สื่อการสอนประกอบการเรียน สื่อการสอนที่ครูใช้มากที่สุดคือ กระดานชอล์ค สื่อการสอนที่ใช้บางครั้งรองลงมาคือ คู่มือครู ของจริง วารสาร ภาพเขียน และสื่อการสอนที่ครูต้องการให้โรงเรียนจัดเพิ่มคือ สไลด์และเครื่องฉาย กระดานนิเทศ ฟิล์มสตริปและเครื่องฉาย สภาพห้องเรียนปัจจุบันและครุภัณฑ์ในห้องเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีขนาดเหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศดี แต่มีเสียงรบกวนเป็นครั้งคราวจากภายนอกห้อง ซึ่งเป็นเสียงจากการจราจร. ข้อเสนอแนะ : 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เห็นความสำคัญของการใช้สื่อการสอนประกอบการเรียน 2. โรงเรียนควรได้จัดหาสื่อการสอนและเครื่องอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยผลต่อการเรียนการสอน 3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะจัดสร้างใหม่ ควรได้คำนึงถึงการออกแบบห้องเรียนให้มีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวการออกแบบที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะไว้

บรรณานุกรม :
สุชาดา ศิริวิโรจน์ . (2519). การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ศิริวิโรจน์ . 2519. "การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ศิริวิโรจน์ . "การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
สุชาดา ศิริวิโรจน์ . การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.