ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น
นักวิจัย : สุชาดา ไกรพิบูลย์
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูศักดิ์ เวชแพศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็วในการเริ่มออกวิ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชายจำนวน 10 คน และนิสิตหญิงจำนวน 30 คน ที่เคยเรียนทักษะกรีฑาลู่มาแล้ว โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และให้ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความสามารถเท่าเทียมกันในด้านรีแอคชั่นไทม์และความเร็วในการเริ่มออกวิ่ง กลุ่มทดลองฝึกยกน้ำหนักเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดสะโพก กล้ามเนื้อเหยียดเข่า และกล้ามเนื้อเหยียดเท้า หลังจาก 6 สัปดาห์แล้ว ได้ทำการทดสอบความเร็วในการเริ่มออกวิ่งของทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน ผลปรากฏว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วในการเริ่มออกวิ่ง ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาความเร็วต้นของการเริ่มออกวิ่งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มเติมด้วย ผลปรากฏว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามีความสัมพันธ์กับความเร็วต้นของการเริ่มออกวิ่งที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . (2521). ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . 2521. "ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
สุชาดา ไกรพิบูลย์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากับความเร็ว ในการเริ่มออกวิ่งระยะสั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.