ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ
นักวิจัย : สุชาดา กรเพชรปาณี
คำค้น : การนิเทศการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิจารณามูลฐานอำนาจที่ทำให้นักวิชาการเชื่อฟังและ/หรือปฏิบัติตาม และมูลฐานอำนาจของนักวิชาการที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อฟังและ/หรือปฏิบัติตาม กลุ่มตัวอย่างประชากรคือ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 90 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดมูลฐานอำนาจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีความตรงตามทฤษฎีขั้นต้นและความเที่ยงสูงเพียงพอ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณร้อยละ หาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำชนิด 2 ตัวประกอบ (2x5 Repeated ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า มูลฐานอำนาจความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นมูลฐานอำนาจที่ทำให้อาจารย์คณะครุศาสตร์เชื่อฟังและ/หรือปฏิบัติตามมากที่สุด และเป็นมูลฐานอำนาจของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อฟังและ/หรือปฏิบัติตามมากที่สุดเช่นกัน

บรรณานุกรม :
สุชาดา กรเพชรปาณี . (2522). มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กรเพชรปาณี . 2522. "มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กรเพชรปาณี . "มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สุชาดา กรเพชรปาณี . มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.