ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุกัญญา งามบรรจง
คำค้น : สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ โสมประยูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745668524 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวแปรระดับชั้น ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา จำนวน 5 ด้าน ไปยังตัวอย่างประชากร ซึ่งได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 390 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา 13 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6) ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ด้านจุดมุ่งหมายในการเรียนด้านเนื้อหาวิชาและด้านอุปกรณ์การเรียนในรายข้อ ส่วนใหญ่มีความจำเป็นมาก ส่วนในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวนข้อที่นักเรียนเห็นว่าจำเป็นมากและจำเป็นปานกลางมีจำนวนใกล้เคียงกัน 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในด้านจุดมุ่งหมายในการเรียนทุกข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านเนื้อหาวิชาด้านอุปกรณ์การเรียน และด้านการประเมินผล ในรายข้อส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายข้อส่วนใหญ่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สุกัญญา งามบรรจง . (2529). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา งามบรรจง . 2529. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา งามบรรจง . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุกัญญา งามบรรจง . ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.