ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง
นักวิจัย : กฤษฎากร ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การศึกษานี้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยทั้งหมดและปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ อัตราการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ ความเร็วลม ความหนาแน่นของคน ภายในโรงพยาบาลกลาง จำแนกตามระบบปรับอากาศและลักษณะกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ห้องที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติมีอัตราการระบายอากาศสูงกว่าห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.000) และมีความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนสูงกว่าห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.003 และ p=0.002) แต่ห้องที่ใช้ระบบปรับ อากาศมีความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยทั้งหมดสูงกว่าห้องที่ มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.000 และ p=0.000) สำหรับห้องภายในอาคารโดยทั่วไปตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความเข้มข้นต่ำ นอกจากนี้พบว่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากภายในอาคารและแตกต่างกันตามลักษณะ ของแต่ละกิจกรรม สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ แหล่งกำเนิดหลักมาจากภายนอกอาคาร การศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ความหนาแน่นของคน ภายในห้องเพิ่มขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.014 และ p=0.000) และห้องที่ มีอัตราการระบายอากาศสูงจะพบการสะสมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าต่ำอย่าง มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.000) นอกจากนี้ยังพบว่าห้องที่มีการสะสมตัวของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะพบความเข้มข้นสารประกอบอินทรีย์ระเหยทั้งหมดสูงไปด้วย โดยเฉพาะห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนจะพบความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเพิ่มขึ้นด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.000 และ p=0.003)

บรรณานุกรม :
กฤษฎากร ศิริ . (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษฎากร ศิริ . 2553. "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษฎากร ศิริ . "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
กฤษฎากร ศิริ . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.