ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ
นักวิจัย : สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช
คำค้น : สึนามิ -- การจำลองระบบ , การคำนวณเชิงตัวเลข -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ เหมืองสิน , อาณัติ เรืองรัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18602
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการคำนวณแบบขนานบนระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมจำลองสึนามิเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากการจำลองสึนามิเป็นปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด เมื่อนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคำนวณแบบขนานจะมีความซับซ้อนในการออกแบบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงควรมีระเบียบวิธีการจัดการงานสำหรับโปรแกรมคำนวณแบบขนานจากกรณีศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงานด้วยข้อมูลตัวอย่างจากการทดสอบ จากนั้นหาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเชิงเวลากับรูปแบบในการแบ่งงาน ขนาดของปัญหา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยประมวลผล เพื่อทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการคำนวณลดลงอันเนื่องมาจากการกระจายงานที่สม่ำเสมอตามลักษณะการทำงานของโปรแกรม เหมาะสมกับขนาดของปัญหา และระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

บรรณานุกรม :
สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช . (2553). การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช . 2553. "การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช . "การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช . การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.