ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สุคนธ์ ไข่แก้ว
คำค้น : อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

การศึกษาคุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี 7 แห่ง ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากแบบรายงานสถิติของกองการเจ้าหน้าที่ ทบวงมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2521 เป็นหน่วยตัวอย่าง ได้ตัวอย่างอาจารย์พยาบาล 515 คน จาก 7 คณะ 4 มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าการกระจายร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าซี (z-test) และการทดสอบไคว์สแควร์ (X²) ได้ข้อค้นพบดังนี้ 1. อาจารย์พยาบาลประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ที่มีวุฒิครู คณะครุศาสตร์ มีสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลที่มีวุฒิครูมากกว่าเกณฑ์ปกติ (p<.01) 2. การกระจายของระดับวุฒิอาจารย์พยาบาล ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี มีร้อยละ 1.55, 40.19, 54.37 และ 3.8 ตามลำดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนอาจารย์พยาบาลระดับปริญญาโทมากกว่าเกณฑ์ปกติ (p<.01) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสัดส่วนอาจารย์พยาบาลระดับปริญญาตรีมากกว่าเกณฑ์ปกติ (p<.01) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาตรีน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (p.<.05) และมีสัดส่วนอาจารย์ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีมากกว่าเกณฑ์ปกติ (p<.01) ภาควิชาบริหารการพยาบาลมีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาโทมากกว่าเกณฑ์ปกติ (p<.01) 3. อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลที่สอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของทุกคณะแตกต่างจากเกณฑ์ปกติ ยกเว้นคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนเท่ากับเกณฑ์ปกติ (p<.05) 4. ค่าเฉลี่ยของระดับวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำหรือปริญญาตรี (p<.01) ค่าเฉลี่ยของระดับวุฒิของอาจารย์พยาบาลในแต่ละคณะสูงกว่าเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำ (p<.01) 5. ค่าเฉลี่ยระดับวุฒิอาจารย์พยาบาลในส่วนกลางสูวกว่าค่าเฉลี่ยระดับวุฒิของอาจารย์พยาบาลในส่วนภูมิภาค (p<.01) 6. อัตราส่วนวุฒิอาจารย์พยาบาล ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี ของทั้งหมดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกที่กำหนดให้เป็น 1.5 : 5 : 3.5 แต่คณะครุศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอัตราส่วนวุฒิอาจารย์พยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโก ที่ p<.01 และ p <.05 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุคนธ์ ไข่แก้ว . (2522). คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธ์ ไข่แก้ว . 2522. "คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธ์ ไข่แก้ว . "คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สุคนธ์ ไข่แก้ว . คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.