ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
นักวิจัย : ชนกพร เกษรา
คำค้น : อุตสาหกรรมเสื้อผ้า , การวางแผนการผลิต , การกำหนดลำดับงาน , การกำหนดงานการผลิต , Clothing trade , Production planning , Scheduling , Production scheduling
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม แบ่งรูปแบบการเย็บเป็น 2 ขั้นตอนต่อเนื่องกันคือ ขั้นตอนเย็บชิ้นส่วนและขั้นตอนเย็บประกอบ ซึ่งงานทุกงานต้องผ่านการเย็บชิ้นส่วนก่อนจึงเริ่มการเย็บประกอบได้ เนื่องจากการจัดตารางการผลิตต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่หลากหลาย เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ เวลารับเข้าวัตถุดิบและกำหนดเย็บเสร็จ เวลาเย็บของงานในแต่ละทีม นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเวลาติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การจัดตารางการผลิตมีความซับซ้อนและขาดประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม เพื่อลดจำนวนงานสายและเวลาติดตั้งเครื่องจักร กระบวนการจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การจัดลำดับงานเบื้องต้นเพื่อลดขอบเขตจำนวนงานที่ต้องนำมาพิจารณา โดยประยุกต์ใช้กฎความสำคัญในการจัดลำดับงาน ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของการผลิต เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันควรผลิตต่อเนื่องกัน 2) การมอบหมายและจัดตารางการผลิตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จำนวนงานสายมีต่าน้อย โดยใช้วิธีการหาคำตอบแบบฮิวริสติกในการแบ่งย่อยงาน และการแทรกงานไปยังลำดับงานที่เหมาะสมของทีมผลิตอื่น เพื่อให้ภาระงานของทีมแต่ละทีมมีความสมดุลกัน และ 3) การตรวจสอบและปรับปรุงตารางการผลิต ซึ่งเป็นการปรับปรุงคำตอบจากขั้นตอนที่ 2) เพื่อลดจำนวนงานสายให้เหลือน้อยที่สุด โดยการแบ่งงานและเพิ่มชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ผลลัพธ์ของงานวิจัยคือระบบสารสนเทศสำหรับจัดตารางการผลิตที่สามารถบอกได้ว่า ทีมผลิตผลิตงานอะไรบ้าง และแต่ละงานมีเวลาเริ่มและเสร็จเมื่อใด ซึ่งแสดงด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลขั้นตอนการจัดตารางผลิต หน้าจอการใช้งาน และรายงานตารางผลิตระดับปฏิบัติงาน ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตระดับปฏิบัติการ

บรรณานุกรม :
ชนกพร เกษรา . (2552). การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนกพร เกษรา . 2552. "การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนกพร เกษรา . "การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ชนกพร เกษรา . การออกแบบระบบที่ใช้สำหรับจัดตารางการผลิตในขั้นตอนการเย็บสำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.