ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
นักวิจัย : สิริวรรค์ อัศวกุล
คำค้น : การประเมินผลทางการศึกษา , นักเรียน -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จีน แบรี , ไพบูลย์ เทวรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745645125 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18980
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำว่าแตกต่างกันหรือไม่ และเพศชาย เพศหญิงมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนดแตกต่างกันหรือไม่ ผู้รับการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จำนวน 120 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2. กลุ่มนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 3. กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 4. กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มละ 30 คน ผู้วิจัยเสนอตัวอย่างงานการเปลี่ยนตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ แล้วให้ผู้รับการทดลองคาดหวังด้วยความเชื่อมั่นสูงสุดว่าตนจะสามารถทำงานที่กำหนดให้นี้ได้กี่คะแนน สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนดให้สูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 2. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนดให้ไม่แตกต่างกัน 3. ไม่มีผลร่วมกันระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ

บรรณานุกรม :
สิริวรรค์ อัศวกุล . (2528). ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรค์ อัศวกุล . 2528. "ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริวรรค์ อัศวกุล . "ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สิริวรรค์ อัศวกุล . ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่กำหนด ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.