ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ
คำค้น : ห้องสมุดกับผู้อ่าน , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียนของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2523 จำนวน 64 คน และเพื่อทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์เกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรห้องสมุด นอกจากนี้เพื่อรวบรวมบรรณานุกรมงานวิจัยของคณาจารย์ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2492-2523 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ร้อยละ 92.19 โดยแบ่งคณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนและ/หรือกำลังทำ ผู้ไม่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนเลย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ คณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ห้องสมุดมีความสำคัญต่อการทำงานวิจัยและงานเขียนมาก และเข้าใช้ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์มาก โดยใช้หลายครั้งใน 1 สัปดาห์และใช้เฉพาะเวลาที่ต้องการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณาจารย์ส่วนใหญ่รู้จักวิธีใช้ห้องสมุดเพราะการลองใช้ด้วยตนเอง และด้วยคำแนะนำจากบรรณารักษ์ จุดมุ่งหมายในการใช้ห้องสมุดของคณาจารย์ คือ เพื่อใช้ทรัพยากรห้องสมุด บริการจ่าย-รับ และบริการถ่ายเอกสาร การใช้ทรัพยากรห้องสมุด คณาจารย์ที่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนและ/หรือกำลังทำใช้หนังสือตำราภาษาอังกฤษ หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ วารสารภาษาต่างประเทศ และสิ่งพิมพ์รัฐบาลมาก ใช้หนังสือตำราภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทย วารสารภาษาไทย วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย และเอกสารการประชุมปานกลาง ใช้หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาคน้อย เกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรห้องสมุด คณาจารย์ผู้ที่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนและ/หรือกำลังทำ เห็นว่าหนังสือตำราภาษาอังกฤษมีเพียงพออยู่ในระดับมากเอกสารการประชุมและกฤตภาคเพียงพออยู่ในระดับน้อย ส่วนทรัพยากรห้องสมุดประเภทอื่น ๆ มีความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความเพียงพอของสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์นั้นคณาจารย์ผู้ที่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนและ/หรือกำลังทำ เห็นว่าห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ในสาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพียงพออยู่ในระดับมาก สำหรับสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์การขนส่งมีความเพียงพออยู่ในระดับน้อย ปัญหาในการใช้ทรัพยากรห้องสมุดนั้น คณาจารย์ผู้ที่เคยทำงานวิจัยและงานเขียนและ/หรือกำลังทำ ประสบปัญหาปานกลางในเรื่องหนังสือที่ต้องการค้นคว้าไม่มีในห้องสมุดหนังสือภาษาไทยมีไม่เพียงพอประกอบการค้นคว้า วารสารชื่อที่ต้องการมีไม่ครบทุกฉบับ หรือวารสารฉบับที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด ข้อเสนอแนะ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ควรจัดหาทรัพยากรห้องสมุดแต่ละประเภท หรือแต่ละสาขาวิชาที่มีน้อยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของคณาจารย์ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกท่านได้มีโอกาสเสนอแนะรายชื่อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดให้มากขึ้นกว่าเดิม และควรจัดบรรณานุกรมหนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์หรือใบโฆษณาหนังสือไว้เป็นสัดส่วนสำหรับให้คณาจารย์เลือก นอกจากนี้ห้องสมุดควรมีการจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดบางประเภท เช่น วารสาร วิทยานิพนธ์ในรูปของไมโครฟิล์ม และควรจัดบริการสาระสังเขปหรือบริการทำบทคัดย่อ และการคัดสารนิเทศจำเพาะเพื่อแจกจ่าย

บรรณานุกรม :
สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ . (2524). การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ . 2524. "การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ . "การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ . การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.