ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุจิตรา สุคนธทรัพย์
คำค้น : การสื่อสาร , โสตทัศนูปกรณ์ , การวางแผนครอบครัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , พัชรา กาญจนารัณย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวในหน่วยงาน และสำรวจความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโสตทัศนูปกรณ์เหล่านั้น เพื่อหาชนิดของโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมในการให้ความรู้การวางแผนครอบครัวในกรุงเทพมหานคร การดำเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหน่วยงานการผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการวางแผนครอบครัวโดยใช้ประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด 17 คน และใช้แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์สำหรับตัวอย่างประชากรซึ่งสุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายจากผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 125 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 1. หน่วยงานด้านการผลิตและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการวางแผนครอบครัวมีการกำหนดนโยบายและมีการวางแผนงานล่วงหน้ามากกว่า 1 ปี งบประมาณการดำเนินงานของหน่วยงานได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน ความช่วยเหลือขององค์การต่างประเทศและหน่วยงานเอกชนในประเทศ หน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ พอสมควร มีการประเมินผลการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยใช้แบบสอบถาม การสังเกตและจดหมายตอบรับ ปัญหาในหน่วยงานที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เผยแพร่มีไม่เพียงพอร้อยละ 53.33 เท่ากัน 2. โสตทัศนูปกรณ์ในการเผยแพร่ความรู้การวางแผนครอบครัวที่ใช้มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร เป็นโสตทัศนูปกรณ์ประเภทกิจกรรม ส่วนประเภทวัสดุกราฟฟิคและเอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารเล่ม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 3.86 ตามลำดับ 3. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวได้รับความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว จากการโฆษณาที่พิมพ์ลงในวัสดุต่าง ๆ ร้อยละ 80.80 และมีความเห็นด้วยอย่างมากกับการใช้ภาพยนตร์ในการโฆษณาความรู้การวางแผนครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 88.00 สำหรับความเชื่อถือในแหล่งข่าว ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวให้ความเชื่อถือข่าวที่มาจากโทรทัศน์ร้อยละ 40.80 4. โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย การจัดรายการ และกิจกรรม เป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้การวางแผนครอบครัวในกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ . (2524). การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ . 2524. "การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ . "การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
สุจิตรา สุคนธทรัพย์ . การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.