ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
นักวิจัย : กวี ศิริธรรม
คำค้น : พุทธศาสนา , ศาสนาเชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธ์ บุษยกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาหลักคำสอนของศาสนาเชน ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทั้งศาสนาเซนและพุทธศาสนาเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน ศาสดาของทั้งสองศาสนานี้ทำการเผยแพร่ศาสนาร่วมสมัยกันหลายปี มีคำสอนของศาสนาเซนหลายเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท การค้นคว้าวิจัย ได้กระทำโดยศึกษาประวัติและคำสอนที่สำคัญของทั้งสองศาสนาแล้วกล่าวถึงหลักคำสอนของศาสนาเชนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ตลอดถึงการที่พุทธศาสนาโต้แย้งคำสอนเหล่านั้นของศาสนาเชน ปรากฏว่าศาสนาทั้งสองมีคำสอนที่คล้ายคลึงกันในหลักใหญ่ ๆ แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ส่วนคำสอนของศาสนาเชนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น เป็นการปรากฏอยู่โดยการบันทึกของพุทธศาสนาเอง และเป็นการบันทึกไว้ในเชิงโต้แย้ง อย่างไรก็ตามคำสอนของศาสนาเชนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น มีพอที่จะเขาใจศาสนาเชนได้ ซึ่งผู้เขียนได้แยกกล่าวออกเป็นหัวข้ออย่างชัดเจน ในเรื่องการโต้แย้งศาสนาเชนของพุทธศาสนานั้น เป็นการโต้แย้งโดยเหตุผลเปรียบเทียบในแต่ละเรื่อง และมีเรื่องราวของบุคคลผู้โต้ของทั้งสองศาสนามาประกอบ ผลการศึกษาวิจัย นอกจากจะแสดงหลักคำสอนของศาสนาเชนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงส่วนแตกต่างระหว่างศาสนาเชนและพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

บรรณานุกรม :
กวี ศิริธรรม . (2521). หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวี ศิริธรรม . 2521. "หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กวี ศิริธรรม . "หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
กวี ศิริธรรม . หลักคำสอนของศาสนาเชนในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.