ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
นักวิจัย : สิริรัตน์ เดชศรี
คำค้น : แบบเรียนสำเร็จรูป , คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง “ตัวคูณร่วมน้อย” สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก และหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามมาตรฐาน 90/90 90 ตัวแรก หมายถึง การที่นักเรียนสามารถตอบคำถามในบทเรียนแบบโปรแกรมได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 90 90 ตัวหลัง หมายถึง การที่นักเรียนทำแบบทดสอบภายหลังจากเรียนบทเรียนโปรแกรมจบได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 90 วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นดังนี้ 1. สร้างบทเรียนแบบโปรแกรมชนิดเส้นตรง เรื่อง “ตัวคูณร่วมน้อย” สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก จำนวน 254 กรอบ โดยอาศัยหลักสูตร จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมเป็นหลักในการสร้าง 2. สร้างแบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ เพื่อไปทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนแบบโปรแกรม แบบทดสอบมีค่าความเชื่อถือได้ .86 3. นำบทเรียนแบบโปรแกรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เหตุที่เลือกทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกได้เรียนเนื้อหาวิชาที่มีอยู่ในบทเรียนแบบโปรแกรมแล้วในขณะที่ทำการทดลอง 4. ทดลองบทเรียนแบบโปรแกรมโดยแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ 4.1 ขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวนหนึ่งคน 4.2 ขั้นกลุ่มเล็ก ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวน 10 คน 4.3 ขั้นภาคสนาม ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จำนวน 100 คน ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 94.83/87.85 นั่นคือ นักเรียนสามารถตอบคำถามในบทเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ย 94.83 ของจำนวนคำตอบทั้งหมด ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 90 ตัวแรกที่กำหนดไว้ และนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 87.85 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน 90 ตัวหลังที่กำหนดไว้ ดังนั้น บทเรียนนี้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อย แต่ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนแบบโปรแกรม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าบทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวคูณร่วมน้อยเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ เดชศรี . (2518). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริรัตน์ เดชศรี . 2518. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริรัตน์ เดชศรี . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
สิริรัตน์ เดชศรี . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.