ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก
นักวิจัย : วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล
คำค้น : ครูประถมศึกษา -- การฝึกอบรม , โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา , การฝึกอบรม -- การประเมินผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665762 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเฉพาะกรณีการฝึกอบรบนำร่องในภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูประถมศึกษา ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม ประเมินพฤติกรรมในขณะฝึกอบรม ความเชื่อเกี่ยวกับแนวพัฒนาการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำความรู้ไปปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้ได้ศึกษาสภาพการใช้สื่อการสอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตกด้วย โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคือ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมสอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกประการ การดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมครบถ้วนตามกระบวนการฝึกอบรมที่เป็นสากล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอย่างร้อยละ 75 ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการฝึกอบรม ค่ามัชฌิมเลขคณิตของการเรียนรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของคะแนนเต็ม ค่ามัชฌิมเลขคณิตของการวัดความเชื่อที่มีต่อแนวพัฒนาการเรียนการสอนหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ระบุในโครงการฝึกสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 128 คน และนักเรียน 60 คน ของกลุ่มโรงเรียนวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และการทดสอบค่าที (t-test) ผลของการวิจัย 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมสอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกประการ และมีกระบวนการจัดเตรียมการฝึกอบรมครบถ้วนตามระบบฝึกอบรมที่เป็นสากล 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม 23 ข้อ ในจำนวน 28 ข้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม จำนวน 40 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของกิจกรรมทั้งหมด 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชื่อเกี่ยวกับแนวพัฒนาการเรียนการสอนหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 ของคะแนนเต็ม ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกิจกรรมทั้งหมด มี จำนวน 5 คน และต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด มีจำนวน 7 คน ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ผลการศึกษาสภาพการใช้สื่อการสอนพบว่า สื่อการสอนที่ครูส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด ได้แก่ กระดานดำ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ตำรา แบบเรียน คู่มือครูฯลฯ ของจริง ชอล์กสี รูปภาพ บัตรคำ และป้ายนิเทศ สื่อการสอนที่ครูส่วนใหญ่ไม่มีได้แก่สื่อประเภทเครื่องฉายและบทเรียนสำเร็จรูป ครูส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือและการเพิ่มพูนความรู้ในการผลิตและการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ ส่วนในด้านงบประมาณในการจัดซื้อ ทักษะและเครื่องมือในการผลิตสื่อการสอน รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งบริการสื่อการสอนภายนอกโรงเรียนมีปัญหาระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล . (2529). การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล . 2529. "การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล . "การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล . การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.