ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี
นักวิจัย : ทูนใจ ศรีวังพล
คำค้น : กรมบังคับคดี , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน , คดีแพ่ง , ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การชำระบัญชี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิมล ราชเทวินทร์ , วิไลลักษณ์ ภัทโรดม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745646008 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมประกาศใช้ และศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติในการดำเนินการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี ที่กรมบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา วิธีการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ และเอกสารต่างๆ เช่นสำนวนการบังคับคดีแพ่ง สำนวนการบังคับคดีล้มละลาย และสำนวนชำระบัญชีของกรมบังคับคดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบข้อกำหนดการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกรมบังคับคดี รวมทั้งได้สัมภาษณ์บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายและกรณีศาลสั่งตั้งผู้ชำระบัญชี ได้แก่ การใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรมและปัญหาเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน จากการค้นคว้าและวิเคราะห์พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย โดยไม่เป็นธรรมนั้นเกิดจากระเบียบของทางราชการคือ การคิดค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นธรรม ลูกหนี้เอาเปรียบเจ้าหนี้โดยประวิงเวลาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้โดยให้ลูกหนี้ชำระหนี้นอกคดีแล้วไม่ออกใบรับเงินให้ ซึ่งมีผลทำให้ถือว่าเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ และหนี้ของลูกหนี้จะคงอยู่เท่าเดิม ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น เกิดจากการขาดความรู้และความชำนาญในการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรเสนอให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและออกระเบียบเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้และมีการวางหลักเกณฑ์และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละประเภท

บรรณานุกรม :
ทูนใจ ศรีวังพล . (2528). ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทูนใจ ศรีวังพล . 2528. "ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทูนใจ ศรีวังพล . "ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ทูนใจ ศรีวังพล . ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อมีการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และกรณีศาลสั่งผู้ชำระบัญชี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.