ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย
นักวิจัย : ทัศนีย์ มุสิกเจริญ
คำค้น : ธนาคารทหารไทย , ธนาคารและการธนาคาร , สวัสดิการทหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

ธนาคารทหารไทยเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในการให้บริการแก่หน่วยงานของทหารตลอดจนข้าราชการทหารทั้งในและนอกประเทศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงบริการด้านการเงินที่ธนาคารทหารไทยให้กับทหาร การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร การประเมินผลทัศนคติและความคิดเห็นของทหารที่มีต่อการจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร โดยผ่านธนาคารทหารไทย จากการสำรวจพบว่าเงินกู้สวัสดิการทหาร แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ เงินกู้สวัสดิการทั่วไป เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (อทบ.) พิเศษ เงินกู้สวัสดิการ 3 เท่าเงินเดือน เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ข้าราชการเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าทหารมีความพอใจในบริการด้านเงินกู้สวัสดิการทหารของธนาคารทหารไทย และเงินกู้สวัสดิการทหารมีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินและทำให้ขวัญในการทำงานดีขึ้น แต่การประชาสัมพันธ์ด้านเงินกู้สวัสดิการทหารของธนาคารฯ ยังไม่ได้ผลดีเนื่องจากทหารผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จักบริการเงินกู้สวัสดิการทหารจากหน่วยต้นสังกัด และเพื่อนร่วมงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์โดยตรงของธนาคารฯ ความคิดเห็นต่อการให้บริการของพนักงานเป็นที่ประทับใจ การประเมินราคาหลักทรัพย์เหมาะสม ธนาคารฯ อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อและการรับชำระหนี้ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการทหารยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งอื่น ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทหารมีความต้องการสวัสดิการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงิน ดังนั้นทหารใช้บริการเงินกู้สวัสดิการ 3 เท่าเงินเดือนมากที่สุด รองลงมาได้แก่เงินกู้สวัสดิการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัย และใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น วงเงินต่ำ ชำระหนี้แก่ธนาคารด้วยเงินสดหรือหักบัญชีตามกำหนดระเวลาอย่างสม่ำเสมอ อุปสรรคและปัญหาของการจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน สภาวะการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ความผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าธนาคารทหารไทยได้จัดบริการสวัสดิการทหารด้านต่างๆ มาก อย่างไรก็ตามธนาคารทหารไทยก็ควรที่จะปรับปรุงการจัดการด้านสวัสดิการทหารให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทหารได้รู้จักบริการเงินกู้สวัสดิการทหารเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ มุสิกเจริญ . (2524). การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ มุสิกเจริญ . 2524. "การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ มุสิกเจริญ . "การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ทัศนีย์ มุสิกเจริญ . การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.