ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518
นักวิจัย : ทัศนีย์ ทองศิริ
คำค้น : บรรณารักษศาสตร์ -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , ทองอินทร์ วงศ์โสธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์ รวมทั้งปัญหาเรื่องการเรียน การสอน การนำประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับจากภาควิชาไปใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิธีดำเนินการวิจัยใช้การส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์ ปีการศึกษา 2513-2518 จำนวน 112 ฉบับ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็บแบบสอบถามจำนวน 103 ฉบับ หรือร้อยละ 91.96 ของบัณฑิตทั้งหมด ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามได้นำมาวิเคราะห์และเสนอในรูปของร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างในด้านประโยชน์ของหลักสูตรโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ เปรียเบเทียบประโยชน์ของรายวิชาโดยใช้ ที-เทสท์ (t-test) ผลการวิจัยสรุปจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่า ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากภาคบรรณารักษศาสตร์แล้ว บัณฑิตส่วนใหญ่ได้เข้ารับราชการโดยทำงานในห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (34.69%) รองลงมาได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน (30.61%) และห้องสมุดเฉพาะ (24.49%) ตำแหน่งต่างๆที่สำคัญ คือ บรรณารักษ์ (50.00%) และอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด (30.62%) สำหรับตำแหน่งงานที่มีจำนวนน้อยที่สุดได้แก่ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ พนักงานธุรการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 1.02 สำหรับการปฏิบัติงานในห้องสมุดประเภทต่างๆ บัณฑิตได้นำความรู้ที่ได้รับจากภาควิชาไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยระดับปานกลางและมาก วิชาที่บัณฑิตนำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นวิชาในด้านเทคนิคและบริการ ซึ่งแยกตามประเภทห้องสมุดได้ดังนี้ ในห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย บัณฑิตมีความเห็นว่าวิชาที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดได้แก่ บริการของห้องสมุด ปฏิบัติการห้องสมุด และการจัดหมู่หนังสือและทำบัตรรายการ 2 ส่วนวิชาที่บัณฑิตในห้องสมุดเฉพาะเห็นว่าใช้ได้มากที่สุดได้แก่ การจัดหมู่หนังสือและทำบัตรรายการ 1 และการจัดหมู่หนังสือและทำบัตรรายการ 2 ด้านปัญหาปรากฏว่า บัณฑิตประสบปัญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยระดับปานกลาง ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุดในเรื่องหนังสือและวัสดุการอ่าน อุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน บัณฑิตประสบปัญหาน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เกี่ยวกับความเห็นต่อการดำเนินงานของภาควิชา บัณฑิตส่วนใหญ่มีความต้องการให้ภาควิชาจัดดำเนินการด้านวิชาการมากที่สุด คือ เพิ่มการสอนวิชาการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน นอกจากนี้ในด้านกิจกรรมบัณฑิตต้องการให้ภาควิชาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการให้แก่นักศึกษาเก่า เช่น จัดทำเอกสารบรรณารักษศาสตร์ออกเป็นประจำ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของภาควิชาโดยเฉพาะด้านวิชาการแก่นักศึกษาเก่า ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากร และวัสดุประกอบการเรียน ให้รับกับนโยบายของภาควิชาเกี่ยวกับโครงการขยายการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์จนถึงระดับปริญญาโท ภาควิชาควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจำได้มีโอกาสศึกษาต่อ ดูงาน และฝึกงานทางบรรณารักษศาสตร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนควรให้ความร่วมมือกับสำนักหอสมุดในการสร้างและรวบรวมหนังสือและวัสดุสิ่งพิมพ์ทางบรรณารักษศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาควิชาควรใช้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งจะยังผลให้เกิดประโยชน์เป็นอันมากต่อภาควิชาในอนาคต

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ทองศิริ . (2521). ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ทองศิริ . 2521. "ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ทองศิริ . "ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ทัศนีย์ ทองศิริ . ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.