ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา
นักวิจัย : ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน , ภาพนิ่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดสไลด์เทปเสียงการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับนิสิตปริญญาตรีทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรายบุคคลโดยใช้สไลด์เทปเสียงกับการเรียนแบบบรรยายโดยอาจารย์เป็นผู้สอน วิธีดำเนินงาน หาประสิทธิภาพของสไลด์เทปเสียงแบบโปรแกรม เรื่อง อียิปต์และกรีก ที่สร้างขึ้นโดยทดลองตามลำดับขั้น 1 คน ขั้น 10 คน และขั้น 30 คน และทำการสอน โดยใช้วิธีบรรยายกับชั้นเรียน 30 คน พร้อมกับการทดสอบ ผลการวิจัย สไลด์เทปเสียงแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.16/92.64 การเรียนจากสไลด์เทปเสียงแบบโปรแกรม มีผลทำให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าการเรียนจากครู ข้อเสนอแนะ ควรจะมีการสนับสนุนให้มีการผลิตและค้นคว้าวิจัย ในด้านสไลด์เทปเสียงแบบโปรแกรมให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม :
ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์ . (2520). การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์ . 2520. "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์ . "การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์ . การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.