ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : วัฒนา หงษ์ภู่
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดมีจำนวน 748 คน เป็นชาย 351 คน เป็นหญิง 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดทัศนคติทางคณิตศาสตร์จำนวน 30 ข้อ ซึ่งสร้างตามมาตราวัดทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert Type Scales) และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวน 55 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรของ ชวาล แพรัตกุล และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบวัดทัศนคติทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไปทดสอบนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่งแต่ละแบบใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำผลที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน และทดสอบค่าไคสแควร์แบบตารางการณ์จร ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.235 และนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วัฒนา หงษ์ภู่ . (2523). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา หงษ์ภู่ . 2523. "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา หงษ์ภู่ . "ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
วัฒนา หงษ์ภู่ . ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.