ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : วัฒนา ล่วงลือ
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม , การสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อสำรวจสภาพการณ์ ปัญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา ตอนที่ 2 ปัญหาด้านต่างๆ ต่อการจัดสอนซ่อมเสริม และตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสอนซ่อมเสริม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มาตราส่วนประเมินค่า และคำถามปลายเปิด นำแบบสอบถามไปใช้กับตัวอย่างประชากรที่เป็นครูใหญ่จำนวน 73 คน ครูประจำการ จำนวน 320 คน เป็นครูใหญ่และครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จากการสุ่มแบบธรรมดาได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน 381 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.95 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่าที ผลการวิจัย 1. สภาพการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษานั้น ครูประจำชั้นเป็นผู้จัดสอนเอง โดยจัดสอนนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนผ่านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และเพื่อให้เรียนทันเพื่อนในชั้น 2. ปัญหาที่ครูใหญ่และครูเห็นว่าเป็นปัญหามากคือ ปัญหาด้านครูผู้สอน ซึ่งได้ แก่เรื่อง ความสามารถของครูในการศึกษาปัญหาทางการเรียนของนักเรียน การเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ที่เป็นปัญหามากสำหรับครู คือ จำนวนชั่วโมงสอนครูมีชั่วโมงสอน 16-25 ชั่วโมง จำนวนนักเรียนที่สอน และความสามารถในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน ส่วนปัญหาด้านนักเรียน ด้านการบริหาร ด้านสื่อการเรียนและด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและบริการต่างๆ ครูใหญ่และครูเห็นว่าเป็นปัญหาปานกลาง 3. ครูใหญ่และครูมีความคิดเห็นตรงกันว่า การสอนซ่อมเสริมเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดให้แก่นักเรียน โดยจัดสอนนอกเวลาเรียน และควรมีชั่วโมงสอนซ่อมเสริมในตารางสอนปกติด้วย ครูสอนซ่อมเสริมต้องเป็นผู้ที่ศึกษามาโดยตรง และสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูควรจัดวิชาการสอนซ่อมเสริมเป็นวิชาบังคับ ส่วนเรื่องการจัดโครงการสอนซ่อมเสริมและครูที่ทำหน้าที่สอนซ่อมเสริม ครูใหญ่และครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
วัฒนา ล่วงลือ . (2523). การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา ล่วงลือ . 2523. "การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา ล่วงลือ . "การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
วัฒนา ล่วงลือ . การศึกษาการจัดสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.